Ukutendekela mu January 2016, pe bula lya kulekeleshako ilya Ulupungu lwa kwa Kalinda ulwa bantu bonse palaba icipande icitila, “Cinshi Baibolo Isambilisha?” Ici icipande icipya bacipekanishisha ukuti ciletwafwa ukutendeka ukulanshanya no muntu pe lyashi lya mu Baibolo. Ifyo bacilemba fyalipalana ne fyalembwa amatrakiti. Palaba icipusho pe lyashi lya mu Baibolo e lyo pakonka ifyo Baibolo ilanda kabili ne fishinka na fimbi pali ilyo lyashi.

Ukulanshanya bwino pa malyashi ya mu Baibolo kuti kwalenga twatendeka amasambililo ya Baibolo. Mulebomfya ici cipande icipya pa kwafwa abakwata insala ya ku mupashi.—Mat. 5:6.

IFYA KUBOMFYA ICI CIPANDE:

  1. Ipusheni umuntu uo mwasanga ukulanda ifyo aishibapo pa fipusho ifilipo

  2. Kutikeni, kabili mwisuula ifyo ayasuka

  3. Belengeni ilembo ilili pe samba lya mutwe uleti “Ifyo Baibolo Ilanda,” kabili mwipusheni alande ifyo aletontonkanya pe lembo mwabelenga. Nga nakwata inshita, kuti mwatwalilila ukulanshanya ifishinka fili pa mutwe uleti “Fimbi Ifyo Tusambilila ku fyo Baibolo Ilanda”

  4. Mupeeleni magazini

  5. Lanshanyeni nankwe ilyo mwingabwelelako no kuyalanshanya icipusho ca bubili