Tinikeni pa kuti muye ku filimo

Tinikeni pa kuti mumone imitwe iilimo

Inte sha kwa Yehova

Saleni ululimi Cibemba

April 11-17

YOBO 21-27

April 11-17
 • Ulwimbo 83 ne Pepo

 • Amashiwi ya Kutendekelapo (3 min. nelyo ukucepako)

ICUMA ICABA MU CEBO CA KWA LESA

 • Yobo Tasumiine Ifya Bufi Ifyo Bamwebele”: (10 min.)

  • Yobo 22:2-7—Elifasi alepanda amano ukwabula ifishinka, alelanda fye ifyo aletontonkanya (w06 3/15 ibu. 15 para. 7; w05 9/15 ibu. 26 para. 4-ibu. 27 para. 3; w95 2/15 ibu. 27 para. 6)

  • Yobo 25:4, 5—Bildadi alelanda ifyalubana (w05 9/15 ibu. 26 amapara. 4-5)

  • Yobo 27:5, 6—Yobo tabikile amano ku fyo abanankwe bamwebele ifyali no kulenga alatontonkanya ukuti taali uwa kaele (w09 8/15 ibu. 4 para. 8; w06 3/15 ibu. 15 para. 9)

 • Ukufwayafwaya Icuma Icaba mu Cebo ca kwa Lesa: (8 min.)

  • Yobo 24:2—Cinshi ukusesha umupaka kwabelele mulandu uukalamba? (it-1 ibu. 360)

  • Yobo 26:7—Mashiwi nshi ayacindama ayo Yobo alandile pa fyo isonde lyabumbwa? (w15 6/1 ibu. 5 para. 4; w11 7/1 ibu. 26 amapara. 2-5)

  • Bushe ifyo nabelengele mu Baibolo uno mulungu fyansambilishe finshi pali Yehova?

  • Fishinka nshi ifyo nasambilile muli Baibolo uno mulungu ifyo ningabomfya ilyo ndebila imbila nsuma?

 • Ukubelenga Baibolo: Yobo 27:1-23 (4 min. nelyo ukucepako)

IFYO TWINGACITA PA KUTI TULEBILA BWINO IMBILA NSUMA

IFYO FWE BENA KRISTU TULINGILE UKULAIKALA

 • Ulwimbo 129

 • Ifyo Wingacimfya Uulekucusha Ukwabula no Kulwa Nankwe: (15 min.) Ukulanshanya. Tambisheni vidio ya tukadoli utwa kulenga iitila, Ifyo Wingacimfya Uulekucusha Ukwabula no Kulwa Nankwe. (Kabiyeni pa jw.org/bem, kabili moneni apo balembele ati AMASAMBILISHO YA MU BAIBOLO > IMISEPELA.) Pa numa, lanshanyeni aya amepusho: Cinshi nalimo icilenga umuntu ukumucusha? Finshi ifyabipa ificitikila umuntu uo balecusha? Finshi ufwile ukucita pa kuti ucimfye nelyo utaluke abalekucusha? Ni bani ufwile ukweba nga ca kuti bamo balekucusha? Landeniko na pa fyaba mu citabo ca Abacaice, ibuuku 2, icipandwa 14.

 • Isambililo lya Baibolo Ilya pa Cilonganino: ia icipa. 13 amapara. 1-12 (30 min.)

 • Pitulukeni mu fyo Mwasambilila na mu fyo Mukasambilila Umulungu Ukakonkapo (3 min.)

 • Ulwimbo 23 ne Pepo