MATEO 22:1-14

  • ICILANGILILO CA MUTEBETO WA BWINGA

Na lintu Yesu aali mupepi no kupwisha umulimo wakwe, alitwalilile ukubomfya ifilangililo pa kushinina bakalemba ne ntungulushi sha bashimapepo. E calengele ukuti bafwaye ukumwipaya. (Luka 20:19) Lelo Yesu alikwete na fimbi ifya kubashinina. E ico, alandile icilangililo na cimbi, atile:

“Ubufumu bwa kwa Lesa bwaba kwati ni mfumu, iyapekanishishe umwana wa iko umwaume umutebeto wa bwinga. Kabili yatumine abasha ba iko ku kuyaeba abaitilwe ku mutebeto wa bwinga ukuti bese, lelo balikeene ukwisa.” (Mateo 22:2, 3) Muli ici cilangililo Yesu abalilepo ukulanda pa “Bufumu bwa kwa Lesa.” Te kuti tutwishike ukuti “imfumu” ni Yehova Lesa. Inga umwana wa mfumu e lyo na balya abaitilwe ku mutebeto wa bwinga ni bani? Umwana wa mfumu Mwana wa kwa Yehova, uyu wine uwalelanda ici cilangililo. Kabili abaitilwe ni balya bakaba no Mwana mu Bufumu bwa kwa Lesa.

Ni bani abo babalilepo ukwita? Ni kuli bani Yesu na batumwa bakwe balebila imbila nsuma iya Bufumu? Ni ku baYuda. (Mateo 10:6, 7; 15:24) Ulu luko lwalipangene na Yehova icipangano ce Funde mu 1513 B.C.E. E ico, e baali no kuba “ubufumu bwa bashimapepo.” (Ukufuma 19:5-8) Nomba ni lilali baali no kubeta “ku mutebeto wa bwinga”? Kuti twatila bulya bwite bwatendeke mu 29 C.E, ilyo Yesu atampile ukubila imbila nsuma ya Bufumu bwa kwa Lesa.

Bushe abena Israele abengi bacitile shani ilyo babetile? Nga fintu Yesu alandile, “balikeene ukwisa.” Bashimapepo abengi na bantu tabasumine ukuti Yesu e Mesia, Imfumu iyo Lesa asonta.

Lelo, Yesu alangile ukuti abaYuda baali no kupeelwa ishuko na kabili, atile: ‘[Imfumu] yalitumine na kabili abasha bambi aiti, “Kebeni abo naita amuti: ‘Moneni! Nimpekanya umutebeto wandi, ninjipaya ing’ombe shandi ne nama ishaina, na fyonse nabapekanya. Iseni ku mutebeto wa bwinga.’” Lelo tababikileko amano kabili balifuminepo, umo aile kwi bala lyakwe, umbi na o ku bukwebo bwakwe; lelo abashala, baikete abasha bakwe, babacusha no kubepaya.’ (Mateo 22:4-6) Ifi fine e fyali no kulacitika mu cilonganino ca Bena Kristu nga capangwa. Pali ilya nshita abaYuda balikwete ishuko lya kuba mu Bufumu, lelo abengi balikeene ubwite, kabili balecusha ‘abasha ba mfumu.’—Imilimo 4:13-18; 7:54, 58.

Cinshi cali no kucitikila ulu luko? Yesu atile: “Imfumu yalikalipe, kabili yatumine abashilika ba iko na bo baipeye balya bakepaya no koca umusumba wabo.” (Mateo 22:7) Ici cacitikile abaYuda mu 70 C.E. ilyo abena Roma baonawile Yerusalemu “umusumba wabo.”

Bushe filya bakeene ubwite bwa mfumu calolele mu kuti takwali bambi abo baali no kwita ku bwinga? Mu cilangililo ico Yesu alandile, atwalilile ukusosa ukuti: “E lyo [imfumu] yaebele abasha ba iko aiti, ‘Umutebeto wa bwinga wena naupekanishiwa, lelo abetilwe tabalingile. E ico kabiyeni mu misebo iyafuma mu musumba, na bonse abo mulesanga mubete bese ku mutebeto wa bwinga.’ Awe balya basha baile mu misebo no kulonganika bonse abo basangile, ababifi pamo na basuma; no muputule wa kusefeshamo ubwinga waiswilemo abaikele pe tebulo.”—Mateo 22:8-10.

Ifi e fyacitile umutumwa Petro ilyo atendeke ukwafwa abena Fyalo, abashali abaYuda nelyo abashayalwike abaYuda, ukuba Abena Kristu ba cine. Mu 36 C.E., umushilika umwina Roma, Korneli no lupwa lwakwe, balipokelele umupashi wa mushilo. Ici calengele ukuti bakwate ishuko lya kuba mu Bufumu bwa kwa Lesa ubo Yesu alandilepo.—Imilimo 10:1, 34-48.

Yesu alangile ukuti te bonse abaishile ku mutebeto abali no kupokelelwa ku “mfumu.” Atile: “Ilyo imfumu yaingile pa kuti imone abaishile, yamwene umuntu uushafwele ica kufwala ca ku bwinga. E ico yamwebele aiti, ‘Mune, bushe wingile shani muno, ukwabula ica kufwala ca ku bwinga?’ Na o akutumene fye. E lyo imfumu yaebele ababomfi ba iko aiti, ‘Mukakeni amolu na maboko no kumupoosa pa nse mu mfifi. Kulya e kwalaba ukulila no kusumanya ameno.’ Pantu abaitwa bengi, lelo abasalwa banono.”—Mateo 22:11-14.

Intungulushi sha baYuda ishalekutika ilyo Yesu alelanda nalimo tashaumfwile umwalolele fyonse ifyo alelanda. Na lyo line, tashatemenwe kabili shalefwaisha ukwipaya uwaleshishinina.