Tinikeni pa kuti muye ku filimo

Tinikeni pa kuti mumone imitwe iilimo

Inte sha kwa Yehova

Saleni ululimi Cibemba

 ICIPANDWA 119

Yesu—E Nshila, Icine, no Mweo

Yesu—E Nshila, Icine, no Mweo

Yohane 14:1-31

  • YESU ALEYA MU KUBAPEKANISHISHA APA KWIKALA

  • YESU ALAYA ABASAMBI BAKWE UKUBATUMINA KAFWA

  • WISHI MUKALAMBA PALI YESU

Ilyo baali mu muputule wa pa muulu pa numa ya mulaalilo, Yesu akoseleshe abatumwa bakwe ati: “Mwisakamikwa. Tetekeleni Lesa, tetekeleni na ine.”—Yohane 13:36; 14:1.

Yesu aebele abatumwa bakwe aba cishinka ico bashaliingile ukusakamikwa ilyo abebele ukuti aleya. Atile: “Mu ng’anda ya kwa Tata mwaba apa kwikala apengi. . . . Nga naya no kumupekanishisha apa kwikala, nkesa na kabili, no kumupokelela ku mwandi, ukuti uko nkaba e ko na imwe mukabe.” Na lyo line, abatumwa tabailwike ukuti alelanda pa kuya ku muulu. E ico Toma atile kuli ena: “Mwe Shikulu, tatwishibe uko muleya. Kuti twaishiba shani inshila?”—Yohane 14:2-5.

Yesu amwaswike ati: “Nine nshila ne cine no mweo.” Kanshi umuntu kuti aingila fye mu ng’anda ya kwa Wishi iya ku muulu, nga ca kuti asumina muli ena, no kulakonka ifyo alesambilisha ne fyo alecita. Yesu atile: “Takuli uwisa kuli Tata kano aishila muli ine.”—Yohane 14:6.

Filipi alekutikisha, kabili atile: “Mwe Shikulu, tulangeni Shinwe, pa kuti tupeme.” Nalimo Filipi alefwaya ukumona Lesa, nga filya Mose, Eliya, na Esaya bamumwene mu cimonwa. Na lyo line, abatumwa balikwete ishuko ilyacilile na pa kumona ifimonwa. Yesu atile kuli ena: “Bushe naba pamo na imwe inshita yalepa ifi, kabili Filipi tawanjishiba na nomba? Uwamona ine, ninshi amona na Tata.” Yesu alepashanya sana Wishi muli fyonse ifyo alecita, kanshi filya balemumona cali kwati balemona Wishi, nangu ca kuti Wishi mukalamba pa Mwana. Yesu atile: “Ifyo nsosa kuli imwe, nshilanda ifyandi ne mwine.” (Yohane 14:8-10) Abatumwa balimwene ukuti Yesu alefwaya ukuti balecindika Wishi pali filya alesambilisha bwino.

Abatumwa bakwe balemonako uko Yesu alecita ifipesha amano, kabili baleba nankwe ilyo alebila imbila nsuma iya Bufumu bwa kwa Lesa. Nomba abebele ukuti: “Uuntetekela, na o akacita imilimo iyo ine ncita; kabili akacita imilimo iyacila pali iyi.” (Yohane 14:12) Yesu talelanda ukuti baali no kucita ifipesha amano ifikalamba ukucila pa fyo acitile. Lelo, baali no kubomba umulimo wa kubila imbila nsuma pa nshita ntali, mu fifulo ifingi e lyo na ku bantu abengi ukucila na pabo Yesu ashimikiile.

Nangu ca kuti Yesu alebwelelamo ku muulu, taali no kulekelesha abatumwa bakwe, pantu abalaile ati: “Nga mwalombela icintu conse mwi shina lyandi, nkacicita.” Kabili atile: “Nkalomba Tata na o akamupeela kaafwa na umbi uukaba na imwe umuyayaya, umupashi wa cine.” (Yohane 14:14, 16, 17) Kanshi abalaile ukuti bakapokelela umupashi wa mushilo, kaafwa na umbi. Ne ci calicitike pa bushiku bwa Pentekoste.

Yesu alandile ati: “Kwashala fye inshita iinono, na ba muli ici calo tabakamone na kabili, lelo imwe mukamona, pantu ine naba uwa mweo, na imwe mukaba aba mweo.” (Yohane 14:19) Yesu taali fye no kumoneka ku batumwa bakwe nga abuushiwa. Lelo ali no kubabuusha nga bafwa no kuba nabo ku muulu nge fibumbwa fya ku mupashi.

Lyena, Yesu abebele icishinka ca kuti: “Uwasumina amafunde yandi no kuyakonka, e wantemwa. Kabili uwantemwa, Tata akamutemwa, na ine nkamutemwa no kuisokolola apabuuta kuli ena.” E lyo Yuda, uo baleita abati Tadeo, aipwishe ati: “Mwe Shikulu, cinshi calenga ukuti mufwaye ukuilanga apabuuta kuli ifwe, no kukanailanga ku ba muli ici calo?” Na o Yesu ayaswike ati: “Umuntu nga antemwa, akomfwila amashiwi yandi, na Tata akamutemwa . . . Uushantemwa, tomfwila amashiwi yandi.” (Yohane 14:21-24) Aba mu calo bena tabailwike ukuti Yesu e nshila, icine e lyo no mweo nga filya abatumwa bakwe baishibe.

Apo Yesu aali no kubwelelamo ku muulu, bushe abasambi bakwe bali no kwibukisha shani fyonse ifyo abasambilishe? Yesu abebele ukuti: “Kaafwa, umupashi wa mushilo, uo Tata akatumina mwi shina lyandi, akamusambilisha fyonse no kumwibukisha fyonse ifyo namwebele.” Abatumwa balimwene ukuti umupashi wa mushilo waleyafwa abantu ukucita ifya maka, kanshi balishininkishe ukuti cine cine ukabaafwa. Yesu atile: “Namushila umutende, namupeela umutende wandi. . . . Mwisakamikwa kabili mwitiina.” (Yohane 14:26, 27) E ico abasambi tabaalingile ukusakamikwa, pantu balikwete uwa kubatungulula, kabili Lesa ali no kubacingilila.

Abatumwa baali no kumona ubushininkisho bwa kuti Lesa alebacingilila. Yesu atile: “Kateka wa ici calo aleisa. Kabili takwete amaka pali ine.” (Yohane 14:30) Satana aliingiile muli Yuda no kukwata amaka pali ena. Lelo alifililwe kuli Yesu pantu taletontonkanya pa fyabipa ifyo Satana engamutunka ukucita pa kuti abembukile Lesa. Na kabili, Satana takwete amaka ya kulenga Yesu ukukanabuuka. Mulandu nshi? Yesu atile: “Filya fine na Tata ampeela ifunde, e fyo na ine ndecita.” Kanshi Yesu alishibe ukuti Wishi aali no kumubuusha.—Yohane 14:31.