MATEO 27:1-11 MARKO 15:1 LUKA 22:66–23:3 YOHANE 18:28-35

  • BAMULUBULWISHA ULUCELO MU CILYE CA SANHEDRINI

  • YUDA ISKARIOTE AFWAYA UKUIKULIKA

  • YESU BAMUTWALA KULI PILATO PA KUTI BAMWIPAYE

Petro akeene Yesu pa muku walenga butatu ku macaaca. Ilyo aba mu cilye ca Sanhedrini bapwishishe ukulubulwisha Yesu ukwabula ukukonka ifunde, balisalangene. Pali Cisano ulucelo, balikumene na kabili pa kuti cimoneke kwati filya bapingwile Yesu ukwabula ukukonka ifunde, fyali fye bwino. E ico baliletele Yesu na kabili mu kumulubulwisha.

Aba mu cilye bamwipwishe na kabili abati: “Nga ni we Kristu, twebe.” Yesu abaswike ati: “Nangu namweba, tamwasumine nakalya. Kabili nga namwipusha, tamwayasuke nakalya.” Na lyo line, Yesu abebele ukuti e o balandapo pali Daniele 7:13. Atile: “Ukufuma pali nomba Umwana wa muntu akekala ku kuboko kwa ku kulyo ukwa maka ukwa kwa Lesa.”—Luka 22:67-69; Mateo 26:63.

Batwalilile fye ukumwipusha abati: “Bushe kanshi uli Mwana wa kwa Lesa?” Na o abaswike ati: “Mwe bene namusosa ukuti nine.” Ilyo Yesu abaswike ifi, batile naponta e co balefwaya ukumwipaya. Nabo batile: “Bushe tulekabila ubunte na bumbi?” (Luka 22:70, 71; Marko 14:64) E ico balikakile Yesu kabili bamutwele ku mulashi wa bena Roma, Ponti Pilato.

Yuda Iskariote nalimo alimweneko uko baletwala Yesu kuli Pilato. Ilyo Yuda aumfwile ukuti Yesu baali no kumwipaya, alyumfwile ububi kabili ali uwa bulanda sana. Lelo mu nshita ya kuti alapile kuli Lesa ukufuma pa nshi ya mutima, abweseeshemo indalama sha silfere 30, isho bamupeele. Yuda aebele bashimapepo bakalamba ukuti: “Nalibembwike pa kufutuka umuntu uwalungama.” Na bo batile: “Bushe mulandu wesu? Uyo mulandu obe we mwine!”—Mateo 27:4.

Yuda apoosele indalama sha silfere 30 mwi tempele, kabili ukulunda pa lubembu ulo acitile, aile mu kuikulika. Ilyo Yuda aile mu kuikulika, nalimo umusambo uko akakile intambo alefwaya ukuikulikako walikontweke. Aponeene pa mabwe e lyo alepuka.—Imilimo 1:17, 18.

Pali ilya ine inshita ya lucelo, Yesu bamutwele kwi sano lya kwa Ponti Pilato, lelo abaYuda abamutwele balikeene ukwingila. Balemona kwati ukuba pamo na bena Fyalo kuti kwabakowesha. Ukuba pamo na bena Fyalo kwali no kulenga belinga ukulya ica kulya pa Nisani 15, ubushiku bwa kubalilapo ubo balesefeshapo Umutebeto wa Mukate Ushatutumuka, ubo balemona kwati bwali pa nshiku isho balesefeshamo Ica Kucilila.

Pilato afumiine pa nse apo bali, no kubepusha ati: “Mulandu nshi mulepeela uyu muntu?” Na bo bayaswike abati: “Uyu muntu nga te ncitatubi, nga tatumuletele kuli imwe.” Pilato nalimo amwene kwati balemupatikisha fye, e ico atile kuli bena: “Musendeni mwe bene no kumupingula ukulingana ne funde lyenu.” Ifyo abaYuda bayaswike fyalangile fye ukuti balefwaya ukumwipaya. Baebele Pilato ukuti: “Tatwasuminishiwa ukwipaya umuntu iyo.”—Yohane 18:29-31.

Na kuba, nga ca kuti baipeye Yesu pa bushiku bwa Ca Kucilila, nalimo nga baliletele icimfulunganya. Lelo pa kuti abantu bebapeela umulandu, balefwaya Abena Roma abapeelwe insambu sha kwipaya uwaimina ubuteko e bo bepaye Yesu. Bamupeele umulandu wa kuti taleumfwila ubuteko.

Bashimapepo tabaebele Pilato ukuti ico balefwaila ukwipaya Yesu ni co aleponta. E ico bamupeele imilandu imbi. Batile: ‘Twasangile uyu muntu [1] aletunka aba mu luko lwesu ukuti bemine ubuteko, [2] alelesha abantu ukulipila imisonko kuli Kaisare, kabili [3] aletila umwine e Kristu imfumu.’—Luka 23:2.

Apo Pilato aleimininako ubuteko bwa bena Roma, tatemenwe ilyo aumfwile abantu balelanda ukuti Yesu aletila ni mfumu. E ico Pilato alibweleele mwi sano, kabili aitile Yesu no kumwipusha ati: “Bushe uli mfumu ya baYuda?” Mu mashiwi yambi, Pilato alefwaya ukwishiba nga ca kuti Yesu alipulile mwi funde lya buteko pa kuitunga ukuba imfumu. Nalimo pa kuti Yesu eshibe ifyo Pilato aishibe pali ena, Yesu atile: “Bushe mwailandila fye ici mwe bene, nelyo pali bambi abamwebele pali ine?”—Yohane 18:33, 34.

Pilato acitile kwati taishibepo nangu fimo pali Yesu, lelo alefwaya ukwishiba, e co ayasukile Yesu ati: “Bushe ine ndi muYuda?” Asosele no kuti: “Uluko lobe ne ntungulushi sha bashimapepo e bakuletele kuli ine. Cinshi wacita?”—Yohane 18:35.

Yesu talefwaya ukusengauka icipusho ico bamwipwishe pa kuba imfumu, lelo ifyo ayaswike fyalipapwishe Umulashi, Pilato.