Tinikeni pa kuti muye ku filimo

Tinikeni pa kuti mumone imitwe iilimo

Inte sha kwa Yehova

Saleni ululimi Cibemba

 ICIPANDWA 109

Ashimaula Intungulushi sha Mapepo Ishalemukaanya

Ashimaula Intungulushi sha Mapepo Ishalemukaanya

MATEO 22:41–23:24 MARKO 12:35-40 LUKA 20:41-47

  • KRISTU MWANA WA KWA NANI?

  • YESU ASOKOLOLA UBUMBIMUNDA BWA BALWANI BAKWE

Abalwani ba kwa Yesu balifililwe ukumuseebanya pa cintubwingi nelyo ukumwikata mu milandile yakwe pa kuti bengamutwala kuli kateka umwina Roma. (Luka 20:20) Nomba ilyo aali pe tempele pa Nisani 11, Yesu atendeke ukubepusha amepusho ayalebeshibisha ukuti aali ni Kristu. Abepwishe ukuti: “Muletipo shani pali Kristu? Bushe Mwana wa kwa nani?” (Mateo 22:42) Bamwaswike abati bonse balishiba ukuti Kristu nelyo Mesia aali no kufyalilwa mu lupwa lwa kwa Davidi.—Mateo 9:27; 12:23; Yohane 7:42.

Yesu abepwishe ukuti: “Nga cinshi Davidi, ilyo apokelele umupashi wa mushilo amwitile ati ‘Shikulu,’ ilyo asosele ati, ‘Yehova aebele Shikulu ati: “Ikala ku kwa kulyo kwandi mpaka nkabike abalwani bobe pe samba lya makasa yobe”’? E ico, nga Davidi amwitile ati ‘Shikulu,’ kuti aba shani umwana wakwe?”—Mateo 22:43-45.

AbaFarise batalele fye tondolo pantu balesubila ukuti mwana Davidi, umuntunse, e wali no kubalubula ku bena Roma. Lelo, Yesu abomfeshe amashiwi ayo Davidi asosele pa Amalumbo 110:1, 2, pa kulanga ukuti Mesia taali no kuba kateka umuntunse. Aali ni Shikulu wa kwa Davidi, kabili baali no kumupeela amaka, pa numa ya kwikala ku kwa kulyo kwa kwa Lesa. Ifi Yesu ayaswike fyalengele abalwani bakwe bekale tondolo.

Ilyo alelanda ifi, abasambi na bantu bambi balekutika. Nomba Yesu atendeke ukulanda kuli bena, abasokele pali bakalemba na baFarise. Abebele ati balya bantu “baikala pa cipuna ca kwa Mose” pa kuti balesambilisha Amafunde ya kwa Lesa. Lyena alandile no kuti: “Fyonse ifyo bamweba, mulecita kabili mulekonka, lelo mwilapashanya imicitile yabo, pantu balanda fye lelo tabacita ifyo balanda.”—Mateo 23:2, 3.

Yesu alandile na pa fyalelanga ukuti bali aba bumbimunda, atile: “Balakusha sana utubokoshi twa malembo uto bafwala ngo bucingo.” AbaYuda bamo balekwata utu tubokoshi uto balelembapo Amafunde yamo kabili baletufwala pa mpumi nelyo pa kuboko. AbaFarise balekusha utubokoshi twabo pa kuti abantu balebamona kwati balakonka sana Amafunde. Na kabili, ‘balekusha sana insenkebele sha ku fya kufwala fyabo.’ Abena Israele balebilila insenkebele ku fya kufwala fyabo, lelo abaFarise balekusha sana insenkebele shabo. (Impendwa 15:38-40) Balecita ifi fyonse pa kuti “abantu babamone.”—Mateo 23:5.

Yesu alishibe ukuti abasambi bakwe nabo kuti batendeka ukufwaisha ukulumbuka, e co abafundiile ukuti: “Imwe, mwileka abantu balemwita ati Bakasambilisha, pantu mwakwata fye kasambilisha umo, na imwe bonse muli ba bwananyina. Kabili mwi-ita umuntu nangu umo pano isonde ati shifwe, pantu Shinwe umo, Uwa mu muulu. Kabili mwileka abantu balemwita ati ‘intungulushi,’ pantu Intungulushi yenu imo, Kristu.” Bushe abasambi balingile ukulaimona shani? Yesu abebele ukuti: “Umukalamba pali imwe afwile ukuba umubomfi wenu. Onse uwaicindamika bakamuceefya, na onse uuiceefya bakamucindamika.”—Mateo 23:8-12.

Lyena Yesu alandile pa fyabipa ifyo bakalemba na baFarise balecita, ilyo atile: “We bulanda kuli imwe, mwe bakalemba na baFarise, mwe ba bumbimunda mwe! pantu mwisalila abantu ukuti beingila mu bufumu bwa mu muulu; pantu mwe bene tamwingilamo, kabili tamusuminisha abalefwaya ukwingila.”—Mateo 23:13.

Yesu alyebawile abaFarise pantu tabalemona ifintu ifyacindama nge fyo Yehova afimona. Ku ca kumwenako, baleti: “Umuntu nga alapa ati napali itempele, ninshi te mulandu nangu ca kutila tacitile ifyo alapile; lelo uwalapa ati napali golde iyaba mwi tempele, ena ninshi mulandu nga tacitile ukulingana ne fyo alapile.” Kanshi bali kwati ni mpofu, pantu bacindamike golde iyali mwi tempele ukucila ukucindamika itempele, icifulo ica kupepelapo Yehova. Na kabili ‘balisuulile ifyacindama ifyaba mu Mafunde, e kutila, umulinganya no luse ne cishinka.’—Mateo 23:16, 23; Luka 11:42.

Yesu aitile aba baFarise ati “mwe ntungulushi mpofu, mwe bafumya akashiishi mu fyo mulenwa lelo mumina ingamila!” (Mateo 23:24) Balefumya akashiishi mu mwangashi pantu ku bena Israele kali akakowela. Na lyo line, apo balisuulile ifyacindama ifyaba mu Mafunde, cali kwati balemina ingamila, inama iikalamba nayo iyali iyakowela ku bena Israele.—Ubwina Lebi 11:4, 21-24.