Tinikeni pa kuti muye ku filimo

Tinikeni pa kuti mumone imitwe iilimo

 ICIPANDWA 135

Yesu Abuuka Kabili Amoneka ku Bantu Abengi

Yesu Abuuka Kabili Amoneka ku Bantu Abengi

LUKA 24:13-49 YOHANE 20:19-29

  • YESU AMONEKA MU MUSEBO WA KUYA KU EMAO

  • YESU ALONDOLOLA AMALEMBO KU BASAMBI BAKWE

  • TOMA ASHININKISHA UKUTI YESU NABUUKA

Pa Mulungu, pa Nisani 16, abasambi balisakamikwe sana pantu basangile ukuti Yesu taali mu nshiishi. (Mateo 28:9, 10; Luka 24:11) Pa nshita imbi bulya bwine bushiku, Kleopa na basambi bambi bafumine ku Yerusalemu no kuya ku Emao, kabili ukufuma ku Yerusalemu ukuya ku Emao pali amakilomita 11.

Ilyo baleya, balelanshanya pa fyacitike kabili kwali umweni umbi uo batendeke ukwendela pamo nankwe, uwabepwishe ati: “Nga finshi mulelanshanya ili mule-enda?” Kleopa amwaswike ati: “Bushe uli mweni uwikala eka mu Yerusalemu ica kuti tawishibe ne fyacitika mu nshiku shino?” Na o abepwishe ati: “Fintu nshi?”—Luka 24:17-19.

Bamwaswike abati: “Ifya kwa Yesu umwina Nasarete,” kabili batile: “Twalesubila ukuti uyu muntu e wali no kulubula Israele.”—Luka 24:19-21.

Kleopa nabo aali nabo baile baleshimika ifyacitike pali bulya bushiku. Batile abanakashi abaile ku nshiishi uko bashiikile Yesu tabasangile umubili wakwe mu nshiishi kabili batile aba abanakashi balimweneko ifisungusho ifyacitike ilyo Yesu abuukile kabili balimwene na bamalaika ababebele ukuti Yesu nabuushiwa. Balandile ukuti kwali na bambi abaile ku nshiishi uko bashiikile Yesu kabili basangile ‘nge fyo abanakashi basosele.’—Luka 24:24.

Abasambi ba kwa Yesu babili balisakamikwe pa fyacitike. Umweni alibalungike pa fyo basakamikwe ilyo abebele ati: “Mwe mpelwa mano mwe, kabili abafilwa ukusumina bwangu fyonse ifyo bakasesema basosele! Bushe Kristu tali no kucula ifi fintu no kwingila mu bukata bwakwe?” (Luka 24:25, 26) Alibelwilile ifyalembwa mu Malembo ifilanda pali Kristu.

Ilyo aba abaume batatu baali mupepi no kufika ku Emao, abasambi babili balefwaya ukumfwilapo na fimbi, e co baebele umweni ati: “Tuleyeni ku mwesu, pantu akasuba kaya mu kuwa, no kwila bwalaila.” Alisumiine ukuya nabo, kabili balilile ne ca kulya pamo. Ilyo umweni apepele, amokaula no mukate no kubapeela, e lyo bailwike ukuti ni Yesu, lelo balubile uko aile. (Luka 24:29-31) Pali iyi nshita balishininkishe ukuti Yesu alibuukile.

Abasambi babili balitemenwe sana ukulanda pa fyacitike. Baleti: “Bushe imitima yesu tayacilabilima ilyo acilalanda na ifwe mu nshila, ilyo acilatulondolwela Amalembo?” (Luka 24:32) Balibwelelemo ku Yerusalemu, uko basangile abatumwa e lyo na bantu bambi. Ilyo Kleopa talabashimikila ifyacitiike, bambi batendeke ukulanda abati: “Cine cine Shikulu nabuuka kabili namoneka kuli Simone!” (Luka 24:34) Ilyo aba bashimike, e lyo Kleopa no musambi umbi nabo balondolwele ifyo bamwene Yesu.

Bonse balipapile ilyo Yesu amoneke kuli bena ilyo baali mu muputule. Ico bapapiile ni co baliseele ifiibi fyonse pantu baletiina abaYuda. Nangu ca kuti baletiina, Yesu aiminine pa kati kabo, no kubeba ati: “Umutende ube na imwe.” Na lintu abebele ifi, balyumfwile umwenso. Nga fintu bacitile pa kubalilapo, “batontonkenye ukuti balemona umupashi.”—Luka 24:36, 37; Mateo 14:25-27.

Apo alefwaya ukubalanga ukuti taali mupashi nangu icintu ica kwelenganya fye, Yesu abalangile amaboko na makasa e lyo abeba ati: “Cinshi mwasakamikilwa, kabili cinshi mwatwishikila mu mitima yenu? Moneni amaboko yandi na makasa, ukuti nine wine; ntonyeni mumone, pantu umupashi tawakwata umunofu na mafupa, ifyo mulemona ine nkwete.” (Luka 24:36-39)  Balitemenwe sana kabili balipapile nangu ca kuti baali tabalasumina.

Yesu alefwaya bashininkishe ukuti aali uwa mweo, e ico abepwishe ati: “Bushe namukwata ifya kulya muno?” E ico bamupeele isabi lya koca, na o alilile e lyo abeba ati: “Aya e mashiwi ayo nalandile kuli imwe ilyo nali na imwe, ukuti fyonse ifyalembelwe pali ine mu mafunde ya kwa Mose na muli Bakasesema na mu Malumbo, fili no kufikilishiwa.”—Luka 24:41-44.

Yesu alyafwile Kleopa no musambi umbi ukumfwikisha Amalembo, kabili alyafwile na bambi abalongene. Abebele ukuti: “E fyo calembwa ukuti Kristu ali no kucula no kwima ku bafwa pa bushiku ubwalenga shitatu, no kuti kukaba ukubila mu nko shonse ukuti abantu balapile pa kuti belelwe imembu mwi shina lyakwe, ukutendekela mu Yerusalemu. Imwe muli no kuba inte sha ifi fintu.”—Luka 24:46-48.

Umutumwa Toma taalipo ilyo ifi fyalecitika. Mu nshiku shakonkelepo, bambi baebele Toma ninshi nabatemwa sana, abati: “Natumona Shikulu!” Toma ayaswike ati: “Nshasumine nakalya kano mone mu maboko yakwe ifibala fya misomali, no kubika umunwe wandi mu fibala fya misomali, no kubika iminwe yandi mu lubafu lwakwe.”—Yohane 20:25.

Ilyo papitile inshiku 8, abasambi na kabili baali mu ng’anda ninshi nabesalako ifiibi, lelo pali iyi nshita, Toma e po aali. Yesu alimoneke kuli bena kabili abaposeshe ati: “Umutende ube na imwe.” Yesu aebele Toma ati: “Bika umunwe obe apa, mona na maboko yandi. Kabili buula iminwe yobe no kubika mu lubafu lwandi, uleke ukutwishika, lelo usumine.” Lyena Toma alandile ati: “Mwe Shikulu wandi, Lesa wandi!” (Yohane 20:26-28) Pali iyi nshita, Toma alisumiine ukuti Yesu, uwalelandilako Yehova Lesa, alibuukile.

Yesu aebele Toma ati: “Bushe pantu wamona ine e co wasuminina? Balipaalwa abasumina nangu tabalamona.”—Yohane 20:29.