Tinikeni pa kuti muye ku filimo

Tinikeni pa kuti mumone imitwe iilimo

 ICIPANDWA 81

Yesu na Wishi Bamo Bene, Lelo ena te Lesa

Yesu na Wishi Bamo Bene, Lelo ena te Lesa

YOHANE 10:22-42

  • “INE NA TATA TULI BAMO”

  • YESU AKAANA UKUTI TATILE NI LESA

Yesu aile ku Yerusalemu ku Mutebeto wa Kusangululwa (nelyo Hanukkah). Uyu mutebeto walebebukisha ubushiku bapeele itempele cipya cipya. Pali iyi inshita, ninshi palipita imyaka ukucila pali 100 ukutula apo Imfumu Antiochus IV Epiphanes iya ku Siria, yakuuliile icipailo pa cipailo cikalamba icali pe tempele lya kwa Lesa. Pa numa ya ifi, abana ba kwa shimapepo umuYuda balipokele umusumba wa Yerusalemu kabili balipeele itempele cipya cipya kuli Yehova. Ukutula lilya, cila mwaka kwaleba ukusefya mu mweshi wa Kislebu pa 25, e kutila ku kupwa kwa November ukuyashinta ku kutampa kwa December.

Kwalitalele sana, pantu yali ni nshita ya mpepo. Ilyo Yesu aleenda mwi tempele umwa kupita apali no mutenge, umo baleita ukuti umwa kwa Solomone, abaYuda balimushingulwike. Lyena bamwipwishe abati: “Bushe ukaleka lilali ukutusakamika imitima? Nga ni we Kristu, twebe apabuuta.” (Yohane 10:22-24) Bushe Yesu ayaswike shani? Abebele ati: “Ine nalimwebele, lelo tamutetekela.” Yesu tabebele ukuti ni Mesia, nga fintu aebele umwanakashi umwina Samaria pa cishima ca menshi. (Yohane 4:25, 26) Lelo aliisokolwele ilyo abebele ati: “Ilyo Abrahamu talabako, ninshi ine e ko naba.”—Yohane 8:58.

Yesu alefwaya abantu abene baimwene ukuti ni Kristu nga balinganya ifyo alecita ku fyasobelwe ukuti e fyo Kristu akalacita. E mulandu wine limo aleebela abasambi bakwe ukuti belaebako abantu ukuti e Mesia. Lelo pali iyi nshita, Yesu tapitile na mu mbali, aebele abaYuda abashamucetekeele ukuti: “Imilimo iyo ine ndecita mwi shina lya kwa Tata, e inshimika ubunte. Lelo imwe tamutetekela, pantu tamuli mpaanga shandi.”—Yohane 10:25, 26.

Mulandu nshi bashacetekeele ukuti Yesu e Kristu? Atile: “Imwe tamutetekela, pantu tamuli mpaanga shandi. Impaanga shandi shilomfwa ishiwi lyandi, na ine nalishiishiba, na sho shilankonka. Na ine ndashipeela umweo wa muyayaya, kabili tashakonaulwe nakalya, kabili takuli uukashisompola mu minwe yandi. Impaanga isho Tata ampeela shalicila pali fyonse.” Lyena Yesu alandile amashiwi ayabalangile ukuti ena na Wishi balitemwana sana. Atile: “Ine na Tata tuli bamo.” (Yohane 10:26-30) Apo Yesu ali pano calo e lyo Wishi ali ku muulu, te kuti tutile alelanda ukuti na o ni Lesa. Lelo ico alebeba ca kuti ena na Wishi balabombela pamo.

Ifyo Yesu alandile fyalikalifye sana abaYuda imitima ica kuti na kabili batoolele amabwe pa kuti bamwipaye. Yesu tatiinine. Abebele ati: “Namulangile imilimo iingi iisuma iyafuma kuli Tata. Ni pa mulimo nshi mulempoolela amabwe?” Nabo bamwaswike abati: “Te pa mulimo uusuma tulekupoolela amabwe, lelo ni pa mulandu wa kuponta na pa mulandu wa kuti . . . uleipanga ukuba lesa.” (Yohane 10:31-33) Yesu tabalile alandapo ukuti ni Lesa, lelo mulandu nshi balemubepesesha?

Yesu atile alikwata amaka, lelo aya maka ni yalya abaYuda basumiine ukuti Lesa e ufwile fye ukuyakwata. Ku ca kumwenako, Yesu alandile pa “mpaanga” ati: “Ndashipeela umweo wa muyayaya,” ico abantunse bashingacita. (Yohane 10:28) AbaYuda balelaba ukuti Yesu alibebele apabuuta tuutu ukuti Wishi alimupeele amaka.

Pa kubalanga ukuti bufi balemubepesha, Yesu abepwishe ati: “Bushe mu Mafunde yenu [pa Amalumbo 82:6], tamwalembwa ukuti: ‘Natile: “Imwe muli balesa”’? Nga ca kutila aitile abo icebo ca kwa Lesa caishileko ati ‘balesa,’ . . . bushe mule-eba ine ne o Tata asalile no kutuma mu calo amuti, ‘Uleponta,’ pantu ntile, ‘Ndi Mwana wa kwa Lesa’?”—Yohane 10:34-36.

Ca cine, Amalembo yeta na bantunse bakapingula abashaba na mulinganaya ukuti “balesa.” Nomba abaYuda kuti bapeela shani Yesu umulandu pali filya atile “Ndi Mwana wa kwa Lesa”? Yesu alandile amashiwi ayabashiniine aya kuti: “Nga  nshilecita imilimo ya kwa Tata, mwintetekela. Lelo nga ndecita imilimo yakwe, nangu tamuntetekela, tetekeleni iyi milimo, pa kuti mwishibe no kutwalilila ukusumina ukuti Tata aba muli ine, na ine naba muli Tata.”—Yohane 10:37, 38.

Ilyo asosele ifi, abaYuda bafwaile ukumwikata, lelo alifuminepo. Afumine mu Yerusalemu, kabili ayabwikwe Umumana wa Yordani no kuya ku cifulo uko Yohane atendekeele ukubatisha abantu imyaka 4 ku numa. Uku kufwile kwali mupepi na ku mpela ya kapinda ka ku kulyo aka Bemba wa Galili.

Abantu abengi baile kuli Yesu no kusosa abati: “Yohane taacitile icishibilo nangu cimo, lelo fyonse ifyo Yohane alandile pali uyu muntu fyali fya cine.” (Yohane 10:41) E ico abaYuda abengi balitetekeele Yesu.