Tinikeni pa kuti muye ku filimo

Tinikeni pa kuti mumone imitwe iilimo

 ICIPANDWA 98

Abatumwa na Kabili Balanga Ukuti Balafwaya Ukuba Abakalamba

Abatumwa na Kabili Balanga Ukuti Balafwaya Ukuba Abakalamba

MATEO 20:17-28 MARKO 10:32-45 LUKA 18:31-34

  • YESU NA KABILI AEBA ABATUMWA UKUTI ALI NO KUFWA

  • YESU AFUNDA ABATUMWA PALI FILYA BALEFWAYA UKUBA ABAKALAMBA

Ilyo Yesu na basambi bakwe bafikile ku kapinda ka ku kulyo aka Perea, ninshi bali mupepi sana na ku Yerusalemu, bayabwike Umumana wa Yordani mupepi na ku Yeriko. Baendeele pamo na bambi abaleya ku Ca Kucilila ca mu 33 C.E.

Yesu aali pa ntanshi ya basambi ilyo baleya pantu balefwaya ukuyafika bwangu ku Ca Kucilila mu Yerusalemu. Lelo abasambi bali no mwenso. Ilyo Lasaro afwile kabili ilyo Yesu alefwaya ukufuma mu Perea no kuya ku Yudea, Toma aebele abasambi banankwe ukuti: “Natuleya na ifwe, ukuti tuyefwila pamo nankwe.” (Yohane 11:16, 47-53) Kanshi icalengele bomfwe umwenso, ni co balishibe ukuti nalimo kuti babepaya nga baya ku Yerusalemu.

Pa kuti abatumwa beshibe ifyali no kucitika, Yesu abasendele pa mbali no kubeba ati: “Tuleya ku Yerusalemu, kabili bali no kupeela Umwana wa muntu ku ntungulushi sha bashimapepo na bakalemba, kabili bakamupingwila ukufwa, no kumupeela ku bena fyalo pa kuti bamupumye no kumufopaula no kumupoopela pa cimuti, kabili pa bushiku bwalenga shitatu akabuuka.”—Mateo 20:18, 19.

Uyu wali e muku walenga butatu uo Yesu aebele abasambi bakwe ukuti akafwa no kubuushiwa. (Mateo 16:21; 17:22, 23) Lelo pali iyi nshita alilandile no kuti akapoopelwa pa cimuti. Balyumfwile ifyo alandile, lelo tabaishibe umo aloseshe. Nalimo bale-enekela ukuti ali no kubwesha ubufumu bwa bena Israele pe sonde pantu balefwaya ukuteka na Kristu mu bufumu bwa pe sonde no kukwata ubukata no mucinshi.

Nyina wa kwa Yakobo na Yohane afwile ali ni Salome. Salome aendeele pamo nabo pa kuya ku Yerusalemu. Yesu aleita aba abasambi babili ati “Abana abakalipa kwati kubulukuta kwa  mfula” pa mulandu wa kuti bali abakali. (Marko 3:17; Luka 9:54) Pa nshita ntali aba babili balefwaisha ukuba abakalamba mu Bufumu bwa kwa Kristu. Nyinabo alishibe ico. E ico ailefukamina Yesu no kumulomba fimo. Yesu amwipwishe ati: “Cinshi ulefwaya?” Na o ayaswike ati: “Soseni ukuti aba bana bandi babili bakekale, umo ku kulyo kwenu na umbi ku kuso kwenu, mu Bufumu bwenu.”—Mateo 20:20, 21.

Yakobo na Yohane e baebele nyinabo ukweba Yesu aya mashiwi. Apo e lyo afumine fye mu kulanda pa fyo ali no kucula, Yesu abebele ati: “Tamwishibe ifyo mulelomba. Bushe kuti mwanwa ifili muli kapu iyo nalanwenamo nomba line?” Bamwaswike abati: “Kuti twanwa.” (Mateo 20:22) Lelo tabaishibe ico Yesu alelandapo.

Na lyo line, Yesu abebele ati: “Kwena mukanwa ifili muli kapu yandi, nomba ukwikala ku kulyo kwandi na ku kuso kwandi te ine mpeela, lelo abo Tata apekanishisha e bo bakapeela.”—Mateo 20:23.

Ilyo abatumwa 10 baumfwile ifyo Yakobo na Yohane balombele Yesu, balikalipe. Bushe nalimo Yakobo na Yohane e balelanda sana ilyo abatumwa bakansene pa nshita imbi pa wali umukalamba? (Luka 9:46-48) Nampo nga e fyo cali nelyo iyo, ifyacitike pali iyi nshita, fyalangile ukuti abasambi bonse tabakonkele ifyo Yesu abafundile pa kuicefya. Balitwalilile ukufwaya ukuba abakalamba.

Yesu alefwaya ukubafunda pa cacitike e lyo na pa fyo calengele belaumfwana. E ico aitile abatumwa 12 no kubafunda cikuuku cikuuku ati: “Mwalishiba ukuti balya abaishibikwa ukuti e bakateka ba bena fyalo bena bateka abantu babo kwati basha ne ntungulushi na sho shilatitikisha abo shitungulula. Te fyo cifwile ukuba kuli imwe; lelo onse uufwaya ukuba umukalamba pali imwe, afwile ukulamubombela, na onse uufwaya ukuba uwa ntanshi pali imwe, afwile ukuba umusha wa bonse.”—Marko 10:42-44.

Yesu abebele ukuti bafwile ukulamupashanya. Abebele ati: “Umwana wa muntu taishile ukuti balemubombela, lelo aishile mu kubombela abantu no kupeela umweo wakwe icilubula pa kuti alubule abengi.” (Mateo 20:28) Pali iyi nshita, Yesu ninshi alibombela abantu pa myaka nalimo itatu. Kabili aali no kutwalilila ukufika fye na ku kufwila bantunse! Abasambi bakwe balingile ukubika amano ku kubombela bambi, ukuba abaicefya, ukucila ukufwaya ukuba abakalamba pali bambi.