Tinikeni pa kuti muye ku filimo

Tinikeni pa kuti mumone imitwe iilimo

Inte sha kwa Yehova

Saleni ululimi Cibemba

 ICIPANDWA 93

Umwana wa Muntu Akasokololwa

Umwana wa Muntu Akasokololwa

LUKA 17:20-37

  • UBUFUMU BULI PA KATI KABO

  • CIKABA SHANI ILYO YESU AKASOKOLOLWA?

Yesu afwile ali mu Samaria nelyo mu Galili lintu abaFarise bamwipwishe ilyo Ubufumu bukesa. Bena balemona kwati ilyo bukesa kukaba ukusefya sana. Lelo Yesu abebele ati: “Ubufumu bwa kwa Lesa tabwakese mu musango wa kuti bonse bakabumone, na bantu tabakatile, ‘Moneni, buli pano!’ nelyo, ‘Buli palya!’ Pantu, moneni! Ubufumu bwa kwa Lesa buli pa kati kenu.”—Luka 17:20, 21

Bamo balemona kwati Yesu aloseshe mu kuti Ubufumu buteka mu mitima ya bantu ba kwa Lesa. Na lyo line, ifi te fyo Yesu alelandapo, pantu Ubufumu tabwali mu mitima ya baFarise abo Yesu alelanda nabo. Lelo bwali pa kati kabo, pantu Yesu, Imfumu ya Bufumu bwa kwa Lesa, ali pamo nabo.—Mateo 21:5.

Ilyo abaFarise bafuminepo, Yesu alyebele abasambi bakwe na fimbi pa Bufumu bwa kwa Lesa. Abalile alanda pa fyo cikaba ilyo akalateka mu Bufumu bwa mu muulu. Atile: “Inshiku shileisa ilyo mukafwaya ukumona ubushiku bumo ubwa Mwana wa muntu lelo tamwakabumone.” (Luka 17:22) Yesu alelanda ukuti Umwana wa muntu akatendeka ukuteka mu Bufumu ku ntanshi. Ilyo Ubufumu tabulatendeka ukuteka, abasambi nalimo kuti balabufwayafwaya, lelo balingile ukutwalilila ukulolela mpaka ilyo Lesa akeba Umwana wa muntu ukutampa ukuteka.

Yesu abebele no kuti: “Na bantu bakatila kuli imwe, ‘Moneni, ali palya!’ nelyo, ‘Moneni ali pano! Mwikayako nangu kubakonka. Pantu filya fine ne nkuba pa kubyasha, isanika ukufuma ku lubali lumo ulwa muulu ukufika ku lubali lubiye ulwa muulu, e fyo cikaba na ku Mwana wa muntu.” (Luka 17:23, 24) Bushe abasambi ba kwa Yesu bali no kucingililwa shani pa kuti tabalekonkelela ba Mesia ba bufi? Yesu atile nga filya fine inkuba imoneka pa cifulo icikalamba nga yabyata, e fyo cikaba na Mesia wa cine nga aisa. Abantu bonse abakabikako amano ku fishibilo bakeshiba ukuti Yesu aleteka mu Bufumu bwa mu muulu.

Lyena Yesu apashenye ifyo abantu balecita ku kale ku fyo abantu bakalacita ilyo akalateka. Atile: “Filya cali mu nshiku sha kwa Noa, e fyo cikaba na mu nshiku sha Mwana wa muntu . . . Kabili nga filya cali mu nshiku sha kwa Lote: balelya, balenwa, baleshita, baleshitisha, balebyala, kabili balekuula. Lelo ubushiku ubo Lote afumine mu Sodomu, yalokele iya mulilo na mabwe ya mulilo ukufuma mu muulu no konaula bonse. E fyo cikaba na mu bushiku bulya ilyo Umwana wa muntu akasokololwa.”—Luka 17:26-30.

Yesu talelanda ukuti ukulya, ukunwa, ukushita, ukushitisha, ukubyala no kukuula e fyalengele abantu mu nshiku sha kwa Noa na mu nshiku sha kwa Lote bonaulwe. Noa na Lote ne ndupwa shabo nabo bene balecita ifi fintu. Lelo abantu bambi bena babikile fye amano kuli ifi fine, tabalecita ifyo Lesa afwaya kabili tabaletontonkanyapo na pa kuti icalo cali no konaulwa. E ico, Yesu ale-eba abasambi bakwe ukuti balingile ukubika sana amano ku kucita ukufwaya kwa kwa Lesa. Kanshi balingile ukulacita ifyali no kulenga Lesa ekabonaula ku ntanshi.

Abasambi tabalingile ukupumbulwa ku fya mu calo, ‘ku fyo bashile ku numa.’ Yesu atile: “Mu bushiku bulya umuntu uuli pa mutenge ekekila ku kuyasenda ifipe fyakwe ifili mu ng’anda. Umuntu uuli mwi bala na o ekabwelela ku fyo ashile ku numa. Ibukisheni muka Lote.” (Luka 17:31, 32) Asangwike ilibwe lya mucele.

Yesu alitwalilile ukulondolola ifikalacitika ilyo Umwana wa muntu akalateka. Aebele abasambi bakwe ati: “Mu bushiku bulya abaume babili bakaba pa busanshi bumo; umo bakamusenda, lelo umbi akashala.” (Luka 17:34) Kanshi bamo bakapusuka lelo bambi bakonaulwa.

Abasambi bamwipwishe abati: “Ni kwi, mwe Shikulu?” Na Yesu abaswike ati: “Ukuli icitumbi, e kuba na bakapumpe.” (Luka 17:37) Abantu bamo bakaba kwati ni bakapumpe abamona ifintu ifili ukutali sana. Aba abasambi bakalongana kuli Kristu, Umwana wa muntu. Pali ilya nshita ya ku ntanshi, Yesu akalenga abasambi bakwe abamutetekela bakeshibe icine icikalenga bakapusuke.