Tinikeni pa kuti muye ku filimo

Tinikeni pa kuti mumone imitwe iilimo

 ICIPANDWA 85

Kulaba Ukusekelela Umubembu nga Alapila

Kulaba Ukusekelela Umubembu nga Alapila

LUKA 15:1-10

  • ICILANGILILO PA MPAANGA NE NDALAMA IMO IYALUBILE

  • BAMALAIKA BA MU MUULU BALASEKELELA

Ilyo Yesu alebomba umulimo wa kushimikila imbila insuma, alisambilishe abantu imiku iingi pa fyo ukuicefya kwawamina. (Luka 14:8-11) Yesu alefwaisha ukusanga abaume na banakashi abaicefya abalefwaya ukubombela Lesa. Bamo ukufika na pali iyi inshita bali babembu sana.

Ilyo bakalemba na baFarise bamwene abantu abo balemona ukuti tabacindama, batemwa Yesu ne fyo alesambilisha, bailishenye abati: “Uyu muntu alapokelela ababembu no kulya na bo.” (Luka 15:2) Bakalemba na baFarise bali sana ne cilumba kabili balemona abantu bamo kwati fiiko ifyaleba pa nshi ya makasa yabo. Apo balisuulile sana aba bantu, nga balelanda pali bena, balebomfya ishiwi lya ciHebere ilyalepilibula ukuti “abantu ba pa nshi.”

Lelo Yesu ena alibacindike, alebacitila ifisuma kabili alebomfwila uluse. E calengele abantu yaweyawe, na balya abalecita imembu balefwaisha ukukutika kuli ena. Bushe aumfwile shani kabili acitilepo shani pali filya balemupeela umulandu wa kuti aleyafwa abantu yaweyawe?

Pa kwasuka, Yesu abebele icilangililo icisuma sana icalingene ne co alandilepo ku numa mu Kapernahumu. (Mateo 18:12-14) Muli ici icilangililo, ifyo Yesu alandile filenga camoneka kwati abaFarise bali balungami kabili bali mu mukuni wa kwa Lesa uwacingililwa. Lelo abantu yaweyawe e bo apashenye ku bantu abaluba. Yesu atile:

“Muntu nshi pali imwe uwakwata impaanga 100, ilyo alufyapo imo, uushakashe impaanga 99 mu matololo no kuya ku kufwaya iilubile mpaka aisanga? Kabili ilyo aisanga, aibika pa mabeya yakwe no kusekelela. Awe ilyo afika ku mwakwe, aita ifibusa fyakwe na bena mupalamano, alabeba ati, ‘Sekeleleni pamo na ine, pantu ninsanga impaanga yandi iyalubile.’”—Luka 15:4-6.

Finshi Yesu alelandapo muli ici icilangililo? Alondolwele ukuti: “Ndemweba nati, e fyo kukaba ukusekelela mu muulu pa mubembu umo uwalapila ukucila pa balungami 99 abashikabila ukulapila.”—Luka 15:7.

Ilyo Yesu alandile pa kulapila, nalimo abaFarise tabaumfwile bwino. Baleimona ukuti balungami kabili tabaletontonkanyapo ukuti bafwile ukulapila. AbaFarise bamo ku myaka ya ku numa balipapile pa kumona Yesu alelya na bakasonkesha ba misonko na bapiina, e ico ilyo baipwishe, Yesu abaswike ati: “Nshaisa ku kwita  abalungami iyo, kano ababembu.” (Marko 2:15-17) AbaFarise abaleimona ukuti balungami sana tabasumiine ukutila balingile ukulapila, e ico tabalengele bamalaika ukusekelela. Lelo ababembu nga balapila, ku muulu kulaba kusekelela.

Pa kuti bomfwikishe ukuti kulaba ukusekelela ukukalamba mu muulu nga ca kuti ababembu balapila, Yesu alibebele icilangililo na cimbi icalelanda pa ficitika mu ng’anda. Atile: “Mwanakashi nshi uukwete indalama sha drakima 10, nga alufyapo drakima imo, uushakasanike inyali no kupyanga mu ng’anda no kufwailisha mpaka aisanga? Kabili ilyo aisanga, aita abanakashi abanankwe na bena mupalamano, ati, ‘Sekeleleni pamo na ine, pantu ninsanga indalama ya drakima iyo nacilufya.’”—Luka 15:8, 9.

Muli ici cilangililo, ifyo Yesu alelandapo fimo fine na filya alondolwele mu cilangililo ca mpaanga iyalubile. Abebele ukuti: “Ndemweba nati, bamalaika ba kwa Lesa balasekelela ilyo umubembu umo alapila.”—Luka 15:10.

Bamalaika ba kwa Lesa balatemwa sana ababembu nga balapila! Na lyo line ababembu abalapila, nga batendeka ukuteka mu Bufumu bwa ku muulu, balakwata icifulo ica pa muulu sana ukucila bamalaika! (1 Abena Korinti 6:2, 3) Lelo bamalaika tabakumbwa no kumfwa ububi. Bushe tumfwa shani nga ca kuti umubembu alapila no kuba cibusa wa kwa Lesa?