Tinikeni pa kuti muye ku filimo

Tinikeni pa kuti mumone imitwe iilimo

 ICIPANDWA 92

Aposha aba Fibashi 10, umo fye E Watasha

Aposha aba Fibashi 10, umo fye E Watasha

LUKA 17:11-19

  • YESU AUNDAPA ABA FIBASHI 10

Ilyo afumine ku Betani uko balefwaya ukumwipaya, Yesu aile ku musumba wa Efraimu, uwali lwa ku kapinda ka ku kuso aka Yerusalemu. Aikele mu Efraimu na basambi bakwe pantu kwali ukutali no kwali abalwani bakwe. (Yohane 11:54) Lelo nako kwine takokweleko pantu inshita ya kuya ku Ca Kucilila ca mu 33 C.E., yalipaleme. Alungeme ku kapinda ka ku kuso. Ailepita mu Samaria no kuyaingila mu Galili, kabili uyu wali muku wa kulekeleshako ukuba mu Galili ilyo ashilafwa.

Ilyo atendeke fye ulu lwendo, Yesu akumenye abaume 10 aba fibashi ninshi alefuma mu mushi umo aleya mu mushi umbi. Ubu ubulwele limo bulaya bulelya ifilundwa fya mubili pamo nga iminwe, ifikondo, nelyo amatwi. (Impendwa 12:10-12) Amafunde ya kwa Lesa yatile aba fibashi baalingile ukulaikala beka no kulabilikisha abati, “Ninkowela, ninkowela!”—Ubwina Lebi 13:45, 46.

E ico aba fibashi 10 tabapalamine ukwali Yesu, lelo babilikishe fye akatalamukila abati: “Mwe Yesu, mwe Kasambilisha, tubeleleni uluse!” Awe ilyo Yesu abamwene, abebele ati: “Kabiyeni kailangeni kuli bashimapepo.” (Luka 17:13, 14) Ifyo abebele fyalangile ukuti alekonka Amafunde ya kwa Lesa ayatile bashimapepo e bakwete insambu sha kulanda ukuti umuntu napola ku fibashi. Na pa numa, uwa fibashi aletendeka ukwikala pamo na bantu abashalwele.—Ubwina Lebi 13:9-17.

Aba fibashi 10 balicetekele ukuti Yesu alabaposha mu cisungusho. E ico baile mu kumona bashimapepo ilyo tabalapola no kupola. Icitetekelo cabo calengele bapole ninshi bali mu nshila. Batendeke ukumfwa no kumona ukuti nabapola!

Aba fibashi 9 batwalilile fye ukuya. Lelo umo, alibwelulwike. Uyu umwaume, umwina Samaria, aile mu kufwaya Yesu. Cinshi alemufwaila? Pantu alitemenwe sana pa fyo Yesu amucitiile. E ico atendeke ‘ukucindika Lesa ne shiwi ilikalamba,’ pantu alishibe ukuti Lesa e wapeele Yesu amaka ya kumuposha. (Luka 17:15) Ilyo asangile Yesu, awile pa nshi no kutendeka ukumutotela.

Yesu aebele abalipo ati: “Bushe te bantu 10 abapolele? Nga kanshi bambi 9 bali kwi? Bushe takuli abapolele ababwelulwike no kwisacindika Lesa, kano fye uyu muntu umwina fyalo?” Lyena Yesu aebele umwina Samaria ati: “Ima kabiye; icitetekelo cobe nacikuposha.”—Luka 17:17-19.

Ilyo Yesu aposeshe aba fibashi 10, cali-ilangile fye apabuuta tuutu ukuti Yehova Lesa alemutungilila. E ico umo pali balya 10 alipolele kabili ali na pa nshila ya ku mweo. Muno nshiku, Lesa tabomfya Yesu ku kundapa abantu mu cisungusho. Lelo nga twakwata icitetekelo muli Yesu ninshi twaba pa nshila ya ku mweo wa muyayaya. Bushe tulatasha pa fyo Yesu atucitila nga filya umwina Samaria atashishe?