Tinikeni pa kuti muye ku filimo

Tinikeni pa kuti mumone imitwe iilimo

Inte sha kwa Yehova

Saleni ululimi Cibemba

 ICIPANDWA 11

Yohane Kabatisha Apekanya Inshila

Yohane Kabatisha Apekanya Inshila

MATEO 3:1-12 MARKO 1:1-8 LUKA 3:1-18 YOHANE 1:6-8, 15-28

  • YOHANE ATENDEKA UKUSHIMIKILA NO KUBATISHA ABANTU

  • ABENGI BABATISHIWA, LELO BAMBI TABABATISHIWE

Mu April 29 C.E., abantu abengi balelanda sana pali Yohane, lupwa lwa kwa Yesu, uwaleshimikila mu citungu conse icali lwa ku kabanga ka Mumana wa Yordani. Iyi inshita ninshi palipita imyaka 17 ukutula apo Yesu bamusangiile mwi tempele aleipusha bakasambilisha ifipusho ninshi ali ne myaka 12.

Abantu balitemenwe sana ifyo Yohane alemoneka ne fyo alelanda. Alefwala ica kufwala ca masako ya ngamila no mushipi wa mpapa mu musana. Ne fya kulya alelya ni makanta no buci bwa mu mpanga. Ni mbila nshi alebila? Aleti: “Lapileni, pantu Ubufumu bwa mu muulu nabupalama.” —Mateo 3:2.

Abantu baletemwa ukumfwa ifyo Yohane alebashimikila. Abengi balimwene ukuti balingile ukulapila, e kuti, ukuleka ukucita ifyabipa. Abaleya mu kukutika ku mbila alebila, ni balya abalefuma “mu Yerusalemu na bonse aba mu Yudea na ba mu mpanga yonse iyashingulwike Yordani.” (Mateo 3:5) Abengi abalekutika kuli Yohane balelapila. Alebabatisha, na pa kubabatisha, alebatumpika mu menshi ya mu Mumana wa Yordani. Cinshi alebabatishisha?

Alebatisha abantu ku kulangilila ukuti nabalapila ukufuma pa nshi ya mutima pa membu bacitile pa kukanakonka ifyali mu cipangano ca Mafunde ya kwa Lesa. (Imilimo 19:4) Lelo kwali bambi abashabatishiwe pantu tabalapiile. Ilyo bashimapepo abaFarise na baSaduke bamo baile kuli Yohane, abebele ati “Mwe bana ba nsoka mwe.” Abebele no kuti: “Citeni ifintu ifilelanga ukuti namulapila; kabili mwilatila, ‘Twalikwata shifwe Abrahamu.’ Pantu ndemweba, nati, Lesa ali na maka ya kwalula aya amabwe ukuba abana ba kwa Abrahamu. Kale kale isembe lili kwi shinte lya muti; e ico umuti onse uushitwala ifisabo ifisuma bakautema no ku-upoosa mu mulilo.”—Mateo 3:7-10.

Yohane balimutemenwe sana ku bantu kabili ifyo alelanda fyalebafika pa mutima, e lyo alebatisha abantu abengi. Ici calengele bashimapepo na bena Lebi ukutuma aba kuyamwipusha ati: “Ni we nani?”

Yohane atile: “Te ine Kristu.”

Bamwipwishe abati: “Nga ni we nani? Bushe ni we Eliya?”

Yohane ayaswike ati: “Awe te ine.”

Bamwipwishe abati, “Bushe ni we Kasesema?,” e kutila Kasesema mukalamba uo Mose atile akesa.—Amalango 18:15, 18.

Yohane ayaswike ati: “Awe, iyo!”

Bakoselepo fye ukumwipusha ati: “Ni we nani? pa kuti tuyelondolwela abatutumine. We mwine uleti ni we nani?” Yohane atile: “Nine ishiwi lya ulebilikisha mu matololo, aliti, ‘Lungamikeni inshila ya kwa Yehova,’ nge fyo kasesema Esaya asosele.”—Yohane 1:19-23.

Na kabili balimwipwishe, abati: “Nga kanshi cinshi ico ulebatishisha nga te iwe Kristu nangu Eliya nangu Kasesema?” Ayaswike ati: “Ine imubatisha ku menshi. Pa kati kenu peminine umo uo imwe mushishibe, uulenkonka pa numa.”—Yohane 1:25-27.

Muli aya mashiwi, Yohane alisumine ukuti alepekanya inshila, e kutila aleafwa abantu ukuteyanya imitima pa kuti bakapokelele Mesia uo Lesa atile akesaba Imfumu. Yohane alandile pali uyu Mesia ati: “Uuleisa pa numa alincila amaka, kabili nshalinga ukumufuula indyato.” (Mateo 3:11) Na kuba Yohane asosele no kuti: “Uulenkonka pa numa, alincila; pantu ilyo ine nshilabako, ninshi ena e ko aba.”—Yohane 1:15.

Kanshi calilingile sana ukuti Yohane ale-eba abantu ukuti: “Lapileni, pantu Ubufumu bwa mu muulu nabupalama.” (Mateo 3:2) Imbila Yohane alebila yalengele abantu ukwishiba ukuti Yesu Kristu, Imfumu iyo Yehova asala, ali mupepi no kutendeka ukubomba umulimo apeelwe.