Tinikeni pa kuti muye ku filimo

Tinikeni pa kuti mumone imitwe iilimo

 ICIPANDWA 3

Uwa Kupekanya Inshila Afyalwa

Uwa Kupekanya Inshila Afyalwa

LUKA 1:57-79

  • YOHANE KABATISHA AFYALWA, BAMWINIKA NE SHINA

  • SEKARIA ASOBELA IFYO YOHANE AKULACITA

Kwashele fye inshita iinono ukuti Elisabete apaape. Lupwa lwakwe, Maria aikele nankwe pa myeshi itatu. Inshita ya kuti Maria abwelelemo ku mwabo, ku Nasarete yalifikile kabili aimine ubulendo ubutali ukulola ku kapinda ka ku kuso. Kwashele imyeshi 6 pa kuti na o apaape.

Ilyo Maria abwelelemo, tapakokwele na Elisabete apaapa. Abantu balitemenwe ukumona Elisabete apaapa bwino bwino no mwana wakwe na o ali fye bwino! Abena mupalamano ba kwa Elisabete na balupwa lwakwe balitemenwe sana ilyo bamwene umwana wakwe.

Lesa alipeele abena Israele Ifunde lya kuti umwana umwaume nga afyalwa, balemusembulula no kumwinika ishina pa bushiku bwalenga 8. (Ubwina Lebi 12:2, 3) Bamo baleti umwana wa kwa Sekaria alingile ukwinikwa ishina lya kwa wishi. Lelo Elisabete alikeene ati: “Awe iyo, aleinikwa ati Yohane.” (Luka 1:60) Ibukisheni ukuti malaika Gabriele atile, umwana bakamwinike ati Yohane.

Abena mupalamano na balupwa balikeene abati: “Tapaba pali balupwa lobe uo bainika ili ishina.” (Luka 1:61) Bacebwishe Sekaria no kumwipusha ishina ilyo alefwaya ukwinika umwana. Sekaria alombeele ica kulembapo kabili alembelepo ati: “Ishina lyakwe ni Yohane.”—Luka 1:63.

Awe kwacitike icisungusho apo pene fye, Sekaria atendeke ukulanda na kabili. Nalimo muleibukisha ukuti alekele ukulanda ilyo akeene ukusumina filya malaika amwebele ukuti Elisabete akakwata umwana umwaume. Kanshi ilyo Sekaria atendeke ukulanda, abena mupalamano balipapile kabili batendeke ukwipushanya abati: “Nga kanshi uyu mwana akaba shani?” (Luka 1:66) Balimwene ukutila Lesa e walefwaya ukuti bamwinike ati Yohane.

Lyena umupashi wa mushilo waishile pali Sekaria  no kulenga alanda ati: “Acindikwe Yehova Lesa wa kwa Israele, pantu napempula abantu bakwe no kubalubula. Kabili natwimikila ulusengo lwe pusukilo mu ng’anda ya mubomfi wakwe Davidi.” (Luka 1:68, 69) Ilyo Sekaria atile “ulusengo lwe pusukilo,” alelanda pali Shikulu Yesu, uwali no kufyalwa. Sekaria atile, ‘ilyo tukalubulwa mu minwe ya balwani besu,’ ukupitila muli Yesu, Lesa akatupeela “ishuko lya kumubombela ukwabula umwenso kabili mu cishinka na mu bulungami ku menso yakwe inshiku shesu shonse.”—Luka 1:74, 75.

Sekaria asobele ukuti: “Iwe, we mwana, uketwa kasesema wa Wapulamo, pantu ukatangilila ku cinso ca kwa Yehova ku kupekanya inshila shakwe, ku kulenga abantu bakwe beshibe ipusukilo ukupitila mu kubelela imembu shabo, pa mulandu wa luse lwa kwa Lesa wesu. Pa mulandu wa ulu luse, tukamona ulubuuto ulwafuma mu muulu ulubalika kwati ni lilya akasuba kafuma, ku kubalikila abaikala mu mfifi na mu cinshingwa ca mfwa, ku kutungulula amakasa yesu bwino bwino mu nshila ya mutende.” (Luka 1:76-79) Ala amashiwi ya muli uku ukusesema yalatukoselesha!

Pali iyi nshita, Maria ninshi nafika kale ku Nasarete. Cali no kuba shani abantu nga batendeka ukumona ukuti Maria uwali umushimbe ali pa bukulu?