Tinikeni pa kuti muye ku filimo

Tinikeni pa kuti mumone imitwe iilimo

Inte sha kwa Yehova

Saleni ululimi Cibemba

 ICIPANDWA 5

Ni kwi Yesu Afyalilwe Kabili ni Lilali Afyelwe?

Ni kwi Yesu Afyalilwe Kabili ni Lilali Afyelwe?

LUKA 2:1-20

  •   YESU AFYALWA MU BETELEHEMU

  • BAKACEMA BAYA MU KUMONA YESU NINSHI ALI AKANYA

 Kateka wa bena Roma, Kaisare Augusti afumishe icipope ca kuti abantu bonse bafwile ukulembwa. E ico Yosefe na Maria balingile ukubwelela ku musumba wa Betelehemu, uwabelele ku kapinda ka ku kulyo aka Yerusalemu, uko Yosefe afyalilwe.

Mu Betelehemu mwali abantu abengi abaile mu kulembeshiwa. Icifulo ca kwikalamo ico Yosefe na Maria basangile fye, ni mwi tanga, umo balesungila impunda ne nama shimbi. Yesu afyalilwe mulya mwine mwi tanga. Maria amupombele mu nsalu no kumulaalika mu ca kuliilamo ifitekwa.

Lesa afwile e walengele Kaisare Augusti apange icipope ca kuti abantu baye mu kulembesha. Mulandu nshi? Pantu ici calengele Yesu afyalilwa mu Betelehemu, umusumba umwafyalilwe Imfumu Davidi, icikolwe cakwe. Amalembo yalisobeele ukuti uwali no kuba Imfumu aali no kufyalilwa muli uyu musumba.—Mika 5:2.

Ubu ubushiku bwali ubwacindama sana! Ulubuuto lwasanike bakacema abali mu mpanga ubushiku. Ubu bwali bukata bwa kwa Yehova! Malaika wa kwa Lesa umo aebele bakacema ati: “Mwitiina, pantu, moneni! Ndebila kuli imwe imbila nsuma iya kusekelela kukalamba ukukaba ku bantu bonse, pantu lelo mu musumba wa kwa Davidi namufyalwa umupusushi wenu, uyu e Kristu Shikulu. Kabili ici e cishibilo muleishibilako: Mulesanga akanya nabakapomba mu nsalu kabili nakalaala mu ca kuliilamo ifitekwa.” Awe apo pene fye bamalaika na bambi ukufuma mu muulu balishile no kutendeka ukulumbanya Lesa abati: “Natulumbe Lesa mu muulu, na pe sonde pabe umutende pa bantu abo atemwa.”—Luka 2:10-14.

Ilyo bamalaika baile, bakacema batendeke ukulanshanya abati: “Natuleya ku Betelehemu no kumona ici cintu icicitike, ico Yehova atusokolwela.” (Luka 2:15) Balimine bwangu bwangu, bayasanga Yesu ninshi e lyo afyalwa fye, nasendama mu ca kuliilamo ifitekwa. Ilyo bakacema bashimike ifyo malaika abebele, bonse abaumfwileko balipapile nga nshi. Maria alitemenwe ilyo aumfwile amashiwi bakacema balandile kabili aleyatontonkanyapo mu mutima wakwe.

Abantu abengi muno nshiku basumina ukuti Yesu afyelwe pa 25 December. Lelo ukwabela Betelehemu kulaba sana imfula mu December kabili kulatalala icine cine. Inshita shimo kulaba ne mfula ya bungululu bwabuuta. Kanshi mu December, bakacema te kuti babe mu mpanga ubushiku ne fitekwa. Na kabili, kateka wa bena Roma te kuti ebe abantu abo aishibe ukutila kuti bamupondokela, ukuya ku fifulo fya kutali, mu kulembwa ninshi nakutalala nga nshi. Kanshi, Yesu afyelwe muli ba October.