MATEO 2:1-12

  • ABABUKILA KU NTANDA BAKONKA “ULUTANDA” ULWABATUNGULULA KU YERUSALEMU E LYO NO KWALI YESU

Abaume bamo abafumine ku Kabanga baile mu kumona Yesu. Aba baume ni balya abalebukila ku ntanda, abalesosa ukuti nga bamona ifyo intanda shikele kuti baishiba icalacitikila umuntu. (Esaya 47:13) Ilyo baali ku mwabo ku Kabanga, balimwene “ulutanda” kabili balyendele intamfu iitali ukulukonka. Talwabatungulwile ku Betelehemu, lelo lwabatungulwile ku Yerusalemu.

Ilyo abalebukila ku ntanda bafikile ukwali Yesu, balipwishe abati: “Ili kwi imfumu ya baYuda iyafyalwa? Pantu twamwene ulutanda lwakwe ilyo twali ku Kabanga, kabili twishile ku kumufukamina.”—Mateo 2:1, 2.

Ilyo Imfumu Herode iyaleteka mu Yerusalemu yaumfwile aya mashiwi, yalisakamikwe icine cine. E ico yaitile intungulushi sha bashimapepo ne ntungulushi sha baYuda no kubepusha uko Kristu ali no kufyalilwa. Bamwaswike ukulingana ne fyo Amalembo yalanda abati, ali no kufyalilwa “mu Betelehemu.” (Mateo 2:5; Mika 5:2) E ico Herode aitile ababukila ku ntanda mu bumfisolo no kubeba ati: “Kabiyeni kafwayeni bwino bwino uyo umwana, kabili nga mwamusanga, mukesenjeba, pa kuti na ine nkayemufukamina.” (Mateo 2:8) Lelo, ico Herode alefwaila umwana, kumwipaya!

Ilyo ababukila ku ntanda batendeke ukubwelelamo, icintu ca kupapusha calicitike. “Ulutanda” ulo bamwene ilyo bali ku Kabanga, lwatendeke ukubatungulula. Ulu lwali lutanda ulwaibela, pantu ico lwabeleleko kubatungulula. Ababukila ku ntanda balilukonkele mpaka lwaiminina pa ng’anda apaleikala Yosefe na Maria no mwana wabo.

Ilyo abalebukila ku ntanda baingile mu ng’anda, balisangile Maria no mwana wakwe, Yesu. Apo pene fye, abalebukila ku ntanda bawile pa nshi no kumufukamina. Kabili bamupeele ifya bupe pamo nga golde, ne fyanunkila na muri. Lintu bali mupepi no kubwelela kuli Herode, Lesa alibasokele mu ciloto ukuti bebwelela kuli Herode. E ico bapitile inshila imbi no kubwelelamo ku mwabo.

Bushe kuti mwatila ni nani walengele “ulutanda” ukutungulula abalebukila ku ntanda? Ibukisheni ukuti ulutanda talwabatungulwile ku Betelehemu ukwali Yesu. Lelo lwabalile lwabatungulula ku Yerusalemu, uko bailemonana ne Mfumu Herode, uwalefwaya ukwipaya Yesu. Lesa akanasoka abalebukila ku ntanda ukukanaeba Herode ukwali Yesu, Herode nga alipeye Yesu. Kanshi Satana, umulwani wa kwa Lesa, uwalefwaya ukuti Yesu epaiwe, e wacitile ifi pa kuti ifyo alefwaya ficitike.