Tinikeni pa kuti muye ku filimo

Tinikeni pa kuti mumone imitwe iilimo

 ICIPANDWA 38

Yohane Alefwaya Ukumfwa Ifyo Yesu Umwine ali no Kulanda

Yohane Alefwaya Ukumfwa Ifyo Yesu Umwine ali no Kulanda

MATEO 11:2-15 LUKA 7:18-30

  • YOHANE KABATISHA AIPUSHA YESU PA MILIMO ALEBOMBA

  • YESU ALANDA IFISUMA PALI YOHANE

Yohane Kabatisha aali mu cifungo pa mwaka nalimo umo. Na lintu aali mu cifungo, aleumfwa pa fipesha amano ifyo Yesu alebomba. Afwile alitemenwe ilyo abasambi bakwe bamwebele ukuti Yesu nabuusha umwana wa kwa mukamfwilwa uwa ku Naini. Lelo, Yohane alefwaya ukuyumfwila kuli Yesu umwine ico alebombela iyo imilimo. E ico Yohane atumine abasambi bakwe babili kuli Yesu. Finshi abatumiine? Abatumine ku kwipusha Yesu ukuti: “Bushe ni we Uuleisa nelyo bushe tufwile ukulolela umbi?”—Luka 7:19.

Bushe icipusho Yohane aipwishe cifwile ukutupapusha? Yohane ali ne citetekelo icakosa. Imyaka ibili ku numa ilyo alebatisha Yesu, alimwene umupashi wa kwa Lesa waikila pali Yesu kabili alyumfwile ne shiwi lya kwa Lesa ilyalandile ukuti Yesu mwana wakwe. Te kuti tutile icitetekelo ca kwa Yohane calyambile ukucepa. Nga e fyo cali, Yesu nga talandile amashiwi ayasuma pali Yohane. Nomba nga ca kuti Yohane taletwishika, cinshi aipushishe Yesu ici icipusho?

Nalimo Yohane alefwaya Yesu umwine amwebe ukuti ni Mesia. Ici cali no kukoselesha Yohane ilyo alecula mu cifungo. Na kabili pafwile pali na cimbi icalengele Yohane epushe cilya cipusho. Yohane alishibe amasesemo ya mu Baibolo ayalelanda pa Wasubwa uwa kwa Lesa, ukuti akaba imfumu kabili kalubula. Lelo Yohane ali mu cifungo pa myeshi iingi ukutula apo Yesu abatishiwilwe. Kanshi Yohane alefwaya ukwishiba nga kwali umbi uwali no kupyana Yesu no kufikilisha amalayo yonse ayasobelwe ayo Mesia alingile ukufikilisha.

Mu nshita ya kweba fye abasambi ba kwa Yohane ukuti, ‘Nine wine mfwile ukwisa,’ Yesu alandile pa fyalangile ukuti Lesa e walemwafwa ukundapa amalwele yalekanalekana ne ntenda. Lyena aebele abasambi ba kwa Yohane ati: “Bwelelenimo no kuyashimikila Yohane ifyo muleumfwa ne fyo mulemona: Impofu shilemona na kabili, na balemana bale-enda, aba fibashi balepola na bankomamatwi baleumfwa, na bafwa balebuushiwa, na bapiina balebashimikila imbila nsuma.”—Mateo 11:4, 5.

Icipusho Yohane aipwishe nalimo calangile ukuti aleenekela ukutila Yesu akacita ifyacila pa fyo alecita kabili akamufumya na mu cifungo. Lelo, ifyo Yesu alandile fyalangile ukuti Yohane talingile ukwenekela ifipesha amano ifyacila pa fyo Yesu alecita.

Ilyo abasambi ba kwa Yohane baile, Yesu aebele abantu ukuti Yohane alicilile pali kasesema. Ali ni “nkombe” ya kwa Yehova iyalandwapo pali Malaki 3:1. Kabili ali ni kasesema Eliya, uwasobelwe pali Malaki 4:5, 6. Yesu alondolwele ukuti: “Cine cine, ndemweba nati, pa bafyalwa ku banakashi tapatala apamoneka uwacila pali Yohane Kabatisha, lelo uwacepesha mu Bufumu bwa mu muulu mukalamba ukumucila.”—Mateo 11:11.

Amashiwi ayo Yesu alandile aya kuti uwacepesha mu Bufumu bwa ku muulu mukalamba pali Yohane, yalanga ukuti Yohane takabemo mu Bufumu bwa ku muulu. Yohane alipekanishishe Yesu inshila, lelo aafwile ilyo Kristu ashilaisula inshila ya ku muulu. (AbaHebere 10:19, 20) Na lyo line, apo Yohane ali ni kasesema wa kwa Lesa uwa cishinka, akekala pano calo ilyo Ubufumu bwa kwa Lesa bukalateka.