Tinikeni pa kuti muye ku filimo

Tinikeni pa kuti mumone imitwe iilimo

 ICIPANDWA 21

Yesu Aingila mwi Sunagoge lya mu Nasarete

Yesu Aingila mwi Sunagoge lya mu Nasarete

LUKA 4:16-31

  • YESU ABELENGA MWI BUUKU LYAPOMBWA ILYA KWA ESAYA

  • ABENA NASARETE BAFWAYA UKWIPAYA YESU

Ukwabula no kutwishika, abena Nasarete balitemenwe sana ilyo bamwene Yesu. Umwaka umo walipwile apo afumiine mu Nasarete. Ilyo ashilaya mu kubatishiwa kuli Yohane, Yesu ali ni kabasa. Lelo pali iyi nshita, abantu balyumfwile ukuti alecita ifipesha amano, kanshi balefwaisha ukumona uko alecita ifipesha amano ku mwabo.

Ilyo Yesu aile kwi sunagoge, nga fintu alecita lyonse, abena Nasarete balemona kwati alacitako ifipesha amano. Nga fintu caleba “mu masunagoge pe sabata lyonse,” kwali ukupepa e lyo no kubelenga amabuuku ya mu Baibolo ayo Mose alembele. (Imilimo 15:21) Balebelenga na mu mabuuku yamo aya bakasesema. Ilyo Yesu aiminine pa kuti abelenge, nalimo alimwene abakaya abengi abo alepepa nabo mwi sunagoge imyaka ya ku numa. Awe bamupeele ibuuku lya kwa kasesema Esaya. Abelengele amashiwi yaba pali Esaya 61:1, 2 ayalanda pa Muntu uwasubwa no mupashi wa kwa Yehova.

Yesu abelengele pa fyo Uwasubwa uwali no kwisa ali no kubila ukulubuka kwa bankole, no kuti amenso ya mpofu yakesuka, e lyo ne nshita ilyo Yehova akapokelelamo abantu. Yesu abweseshe ili ibuuku kuli kapyunga no kwikala aikala. Abantu bonse balimuloleshe. Lyena atendeke ukulanda kabili alandile pa nshita ntali. Pa fyo alandile pali na aya mashiwi yacindama aya kuti: “Ili lembo mwaumfwa nalifikilishiwa ubushiku bwa lelo.”—Luka 4:21.

Abantu balipapile “pa mashiwi ayasuma ayo alelanda,” kabili baleipushanya abati: “Bushe uyu te mwana wa kwa Yosefe?” Lelo apo Yesu alishibe ukuti balefwaya abalange ifishibilo fya maka ifyo acitile mu misumba imbi, abebele ati: “Nangu cibe shani, mwalalanda iyi nsoselo pali ine iya kuti, ‘Kondapa, uyundape,’ kabili mwalalanda ati, ‘Ifyo twaumfwile ulecita ku Kapernahumu, cita na kuno ku mwenu.’” (Luka 4:22, 23) Abaleikala umushi umo na Yesu pa kubalilapo bafwile balemona kwati alingile ukutendekela ukundapa abantu ku mwabo, ku bantu bakwe. Kanshi nalimo balemona kwati Yesu nabasuula.

Yesu alishibe ifyo baletontonkanya, e ico alandile pa cacitike kale mu Israele. Atile, mu nshiku sha kwa Eliya kwali bamukamfwilwa abengi mu Israele, na lyo line, Eliya tabamutumine kuli mukamfwilwa nangu umo pali aba. Lelo aileafwa mukamfwilwa uushali mwina Israele uwaleikala mwi tauni lya Sarefati ilyali mupepi na Sidone. E ko ailecita icipesha amano icalengele uyu mukamfwilwa no mwana wakwe befwa ku nsala. (1 Ishamfumu 17:8-16) Na mu nshiku sha kwa Elisha mu Israele mwali abalwele ba fibashi abengi, lelo uyu kasesema aposeshe fye Naamani, umwina Siria.—2 Ishamfumu 5:1, 8-14.

Bushe abantu baumfwile shani ilyo Yesu alingenye ifyacitike mu Nasarete, umo akuliile, ku fyacitike kale mu Israele ifyalangile ukuti bali bakaitemwe kabili tabakwete icitetekelo? Abali mwi sunagoge balifulilwe, kabili balimine no kufumisha Yesu ku nse ya musumba. Bamutwele pa cipuma ca lupili apakuulilwe umusumba wa Nasarete kabili bafwaile ukumufuntula pa nshi. Lelo Yesu apitile pa kati kabo no kuya aya, e fyo apuswike. Alungeme ku Kapernahumu ku lulamba ulwabela ku kapinda ka ku kuso aka Bemba wa Galili.