MATEO 9:35–10:15 MARKO 6:6-11 LUKA 9:1-5

  • YESU AYA MU KUSHIMIKILA MU GALILI NA KABILI

  • ATUMA ABATUMWA BAKWE MU KUSHIMIKILA

Yesu alishimikile sana pa myaka ibili. Lelo bushe pa numa ya myaka ibili, alilekele ukubombesha pa kuti aletuushako? Awe iyo, e lyo abombeshe na sana. Baibolo itila Yesu “aile alepita mu misumba yonse ne mishi [ya mu Galili], alesambilisha mu masunagoge yabo no kubila imbila nsuma ya Bufumu no kuundapa umusango onse uwa bulwele no musango onse uwa ntenda.” (Mateo 9:35) Ifyo amwene fyamulangile ukuti alingile ukulashimikila sana. Cinshi camwafwile ukulashimikila sana?

Ilyo ale-enda mu mishi, alemona abantu abalekabila ukusambilila icine pali Lesa e lyo no kusansamushiwa. Bali kwati ni mpaanga ishabula kacema, balebacusha kabili bali abapaswa. Alibomfwilile uluse kabili aebele abasambi bakwe ati: “Cine cine, umulimo wa kulobolola ukalamba, lelo ababomfi bena nabacepa. E ico, lombeni Umwine wa mulimo wa kulobolola ukuti atume ababomfi mu mulimo wakwe uwa kulobolola.”—Mateo 9:37, 38.

Yesu alishibe icali no kulenga umulimo ubombwe bwino. Aitile abatumwa 12 no kubaakanya babili babili pa kuti bapange amabumba 6 aya bakabila ba mbila nsuma. Lyena abebele ati: “Mwiya mu musebo wa bena fyalo, kabili mwi-ingila mu musumba wa bena Samaria; lelo muleya ku mpaanga ishaluba isha mu ng’anda ya kwa Israele. Ilyo muleya, mulebila amuti, ‘Ubufumu bwa mu muulu nabupalama.’”—Mateo 10:5-7.

Ubufumu ubo Yesu abebele ukulandapo ni bulya bwine ubo alandilepo na mwi pepo lya cilangililo. Ubu ‘Ubufumu bwalipaleme’ pantu Yesu Kristu, Imfumu ya buko iyo Lesa asala aali pano calo. Nomba cinshi cali no kulanga ukuti abasambi bakwe baleimininako ubu Ubufumu? Yesu alibapeele amaka ya kundapa abalwele no kubuusha abafwa, ukwabula ukubalipilisha. Bushe abatumwa bali no kusanga shani ifyo balekabila pamo nga ifya kulya?

Yesu aebele abasambi bakwe ukukanasenda ifyo balekabila ilyo baimine ubu ubulendo bwa kuya mu kushimikila. Tabalingile ukusenda golde, silfere, nelyo umukuba mu fikwama fyabo. Tabalingile no kusenda icola ca fya kulya pa lwendo nelyo ifya kufwala na fimbi ne ndyato. Mulandu nshi? Yesu atile: “Umubomfi alilinga ukumupeela ifya kulya.” (Mateo 10:10) Abo bali no kusanga, abali no kupokelela imbila nsuma, e bali no kulabapeela ifyo balekabila. Yesu abebele ati: “Konse uko mwaya, mu ng’anda umo mwaingila, mukekale umo mwine mpaka mukafume kuli iyo ncende.”—Marko 6:10.

Yesu alibebele ne fya kulanda pa kubila imbila ya Bufumu ku bantu abo balesanga pa mayanda. Atile: “Ilyo muleingila mu ng’anda, posheni aba muli iyo ng’anda. Muli iyo ng’anda nga muli abalefwaya ukumfwa, umutende wenu ube pali yena; lelo nga tamuli, umutende wenu ubwelele kuli imwe. Konse uko umuntu ashimupokelele nelyo ukukutika ku mashiwi yenu, pa kufuma muli ilya ng’anda nelyo uyo musumba, kunteni ulukungu ku makasa yenu.”—Mateo 10:12-14.

Mu misumba imo ne mishi, abantu bonse baali no kukaana imbila nsuma iyo abasambi balebila. Finshi fikacitikila abantu ba musango uyo? Yesu alandile ukuti ubupingushi bwabo bukabipisha nga nshi. Atile: “Ndemweba icine cine nati, Cikaba eyefilya ku misumba ya Sodomu na Gomora pa Bushiku bwa Bupingushi ukucila uyo musumba.”—Mateo 10:15.