LUKA 7:36-50

  • UMWANAKASHI UMUBEMBU AITULWILA AMAFUTA KU MAKASA YA KWA YESU

  • YESU ABEBA ICILANGILILO PA WA NKONGOLE ILYO ALEBAFUNDA PA KWELELA

Abantu bamo balitetekele ifyo Yesu alelanda ne fyo alecita, lelo bambi tabamutetekeele. Ici calimoneke ilyo ali mu ng’anda imo mu Galili. Simone, umuFarise aitile Yesu ku ca kulya, nalimo pa kuti amone bwino uyu muntu uwalecita ifipesha amano. Yesu alisumiine ukuya nga fintu cali ku numa ilyo bamwitile ku ca kulya ukwali na bakasonkesha ba misonko na babembu. Nalimo ico ailiile ni co alefwaya no kushimikilako abasangilweko.

Lelo, Yesu tabamupokelele bwino nge fyo balepokelela abeni. Imisebo ya mu Palestine yali iya lukungu sana ica kuti umuntu nga nafwala indyato, amakasa yalekaba kabili yalelamba, e ico pa kulanga umweni ukuti nabamupokelela, balemusamba amakasa na menshi ayatalala. Lelo tabacitile ifi kuli Yesu. Nangu fye ni filya balefyompa abeni pa kubapokelela, Yesu ena tabamufyompele. Cimbi ico balecita pa kulanga umweni icikuuku no kuti nabamupokelela ico bashacitile kuli Yesu, kwitulwila amafuta ku mushishi wakwe. Bushe kuti twatila balimupokelele?

Ilyo abo baitile baikele pe tebulo, balitendeke ukulya ica kulya. Awe ilyo balelya, umwanakashi uo bashaitile ku ca kulya aingile mu muputule umo bali mu mutalalila. Uyu mwanakashi ‘aishibikwe mu musumba ukuti mubembu.’ (Luka 7:37) Fwe bantunse bonse abashapwililika tulabembuka, lelo imibele iyo uyu mwanakashi akwete yalibipishe, nalimo ali ni cilende. Afwile alyumfwile ifyo Yesu alesambilisha abantu na filya aebele ‘bonse abalecula kabili abafininwa ukuya kuli ena pa kuti bengasansamushiwa.’ (Mateo 11:28, 29) Alitemenwe ifyo Yesu alelanda ne fyo alecita, e calengele aye mu kumufwaya.

Aile kwi tebulo ukwali Yesu no kwikala lwa ku numa yakwe no kufukama ku makasa yakwe. Atendeke ukulila, ne filamba fyaleponena pa makasa ya kwa Yesu kabili alefikumwina ku mushishi wakwe. Lyena afyompele amakasa ya kwa Yesu no kuyasuba amafuta ayacena icisuma. Ilyo Simone amwene ifyo alecita, tatemenwe kabili atendeke ukulanda mu mutima wakwe ati: “Uyu muntu aba ni kasesema, nga naishiba umuntu uulemukumya ifyo aba, no musango wa uyu mwanakashi, ukuti mubembu.”—Luka 7:39.

Apo Yesu alishibe ifyo Simone aletontonkanya, amwebele ati: “Simone, pali ifyo ndefwaya ukukweba.” Na o atile: “Mwe Kasambilisha, landeni!” Lyena Yesu atile: “Abantu babili bali ne nkongole ku washimisha indalama; umo akongwele indalama badenari 500, e lyo umbi 50. Nomba pa mulandu wa kuti tabakwete ica kumubwesesha, alibabelele uluse bonse babili. E ico nani pali aba babili uwingamutemwa sana?” Simone nalimo tabikileko na mano ilyo ayaswike ati: “Kuti natila ni ulya abelele sana uluse.”—Luka 7:40-43.

Yesu alisumiine. Lyena aloleshe umwanakashi no kweba Simone ati: “Bushe wamumona umwanakashi uyu? Njishile mu ng’anda yobe; lelo taumpeele amenshi ya kusamba amakasa yandi. Nomba uyu mwanakashi nabomfya amakasa yandi ku filamba fyakwe no kuyakumuna ku mushishi wakwe. Tauntomwene; lelo uyu mwanakashi, ukutula apo nyingilile, talekele ukutomona amakasa yandi. Taunsubile amafuta ku mutwe; lelo uyu mwanakashi nansuba ku makasa amafuta ayanunkila.” Yesu alimwene ukuti uyu mwanakashi alelanga ukuti nalapila ukufuma pa nshi ya mutima pa fyabipa ifyo alecita. E ico atile: “Ndekweba, nati, imembu shakwe nangu shafula shani, nashelelwa, pantu ukutemwa kwakwe kukalamba; lelo uo baelela panono, ninshi ukutemwa kwakwe kunono.”—Luka 7:44-47.

Yesu taloseshe mu kuti ubulalelale tabwabipa. Lelo, aleumfwila abantu uluse abalecita imembu shabipisha, abalelapila no kubwelela kuli Kristu pa kuti abasansamushe. Uyu mwanakashi alisansamushiwe sana ilyo Yesu amwebele ati: “Imembu shobe shaelelwa. . . . Icitetekelo cobe nacikupususha; kabiye umutende.”—Luka 7:48, 50.