“Mulesekelela nga nshi, nangu ca kuti ni pa kashita fye akanono, nacilinga ukuti mube no bulanda pa mulandu wa macushi ayalekanalekana.”—1 Petro 1:6

Nangu mweshe shani ukukwata insansa mu cupo na mu lupwa, kulaba ifintu ificitika ukwabula ukwenekela, ifingalenga mwaba no bulanda. (Lukala Milandu 9:11) Lesa alibikako ifingatwafwa nga twaba na macushi. Nga mwakonka ifyo Baibolo ilanda, imwe no lupwa lwenu mukalashipikisha amafya nangu yakule shani.

 1 MULESHINTILILA PALI YEHOVA

IFYO BAIBOLO ILANDA: “Mulepoosa amasakamika yenu yonse pali ena, pantu asakamana imwe.” (1 Petro 5:7) Muleibukisha ukuti Lesa te ulenga mulecula. (Yakobo 1:13) Nga mwapalama kuli ena, akulamwafwa. (Esaya 41:10) “Mupongolweleni ifyaba mu mitima yenu.”—Amalumbo 62:8.

Nga mulebelenga no kusambilila Baibolo cila bushiku, mukalasansamushiwa. Na kuba mukalaimwena mwe bene ifyo Yehova “atusansamusha mu macushi yesu yonse.” (2 Abena Korinti 1:3, 4; Abena Roma 15:4) Alitulaya ukuti akulatupeela “umutende wa kwa Lesa uwacila amatontonkanyo yonse.”—Abena Filipi 4:6, 7, 13.

IFYO MWINGACITA:

  • Mulepepa ukuti Yehova alemwafwa ukuba abatekanya no kwishiba ifyo mufwile ukucita

  • Tontonkanyeni pa fyo mwingacita pa kupwisha amafya mukwete no kusalapo icingamwafwa sana

2 MULEBIKA AMANO KU LUPWA LWENU NA KULI MWE BENE

IFYO BAIBOLO ILANDA: “Umutima wa wa mucetekanya ulasanga amano, no kutwi kwa ba mano kufwaya ukwishiba.” (Amapinda 18:15) Fwailisheni no kwishiba ifyo cila muntu mu lupwa lwenu alekabila. Lanshanyeni na bonse kabili kutikeni ku fyo balelanda.—Amapinda 20:5.

Inga nga ca kuti uwa mu lupwa afwa? Mwilaumfwa insoni sha kulila. Muleibukisha ukuti na Yesu ‘aliponeshe ifilamba.’ (Yohane 11:35; Lukala Milandu 3:4) Ukutuusha no kulaala sana kulaafwa icine cine nga ca kuti muli na macushi.—Lukala Milandu 4:6.

IFYO MWINGACITA:

  • Na lintu mushikwete amacushi, mulelanshanya na ba mu lupwa lwenu. Nga mulecita ifyo, aba mu lupwa lwenu tabakulatiina ukulanda nenu ilyo mu lupwa mwaba amacushi

  • Mulelandako na bakwatapo ayo amacushi

 3 LEKENI ABENGAMWAFWA BESHIBE IFYO MULEKABILA

IFYO BAIBOLO ILANDA: “Ukutemwa kwa kwa cibusa wa cishinka takupwa, kabili uyu cibusa ni munyina uufyalwa ilyo kuli ubucushi.” (Amapinda 17:17) Abanenu kuti bafwaya ukumwafwa, lelo nalimo te kuti beshibe ifyo mulekabila. Kanshi mulingile ukubeba ifyo mulekabila. (Amapinda 12:25) Mulingile no kwebako abaishiba Baibolo ukuti balemwafwa mu fya kwa Lesa pantu kuti babomfya Baibolo pa kumwafwa.—Yakobo 5:14.

Lyonse nga muleba na bantu abacetekela sana Lesa na malayo yakwe, mukalasansamushiwa. Cimbi icikalamusansamusha sana kwafwa abantu bambi abalekabila ukukoseleshiwa. Mulebebako ifyo mwasambilila pali Yehova na pa malayo yakwe. Mulepoosa inshita iikalamba ku kwafwa abalekabila ubwafwilisho, kabili mwilaitalusha ku bantu abamutemwa kabili abamubikako amano.—Amapinda 18:1; 1 Abena Korinti 15:58.

IFYO MWINGACITA:

  • Lanshanyeni na banenu sana pa kuti bamwafwe

  • Mulelanda ukwabula ukupita mu mbali nga kuli ifyo mulekabila