Tinikeni pa kuti muye ku filimo

Tinikeni pa kuti mumone imitwe iilimo

Inte sha kwa Yehova

Saleni ululimi Cibemba

 ICIPANDE 1

Lesa Kuti Amwafwa Ukukwata Insansa mu Cupo Cenu

Lesa Kuti Amwafwa Ukukwata Insansa mu Cupo Cenu

“Uwababumbile pa kutendeka ababumbile umwaume no mwanakashi.”—Mateo 19:4

Yehova * Lesa e waufishe umwaume no mwanakashi aba kubalilapo. Baibolo itila abumbile umwanakashi wa kubalilapo no “kumuleta ku muntu.” Adamu alitemenenwe sana ica kuti atile: “Nomba uyu e fupa lya mu mafupa yandi kabili e munofu wa mu munofu wandi.” (Ukutendeka 2:22, 23) Na pali nomba, Yehova afwaya abaupana ukuba ne nsansa.

Abantu nga baupana bamona kwati fyonse fikalaba fye bwino. Lelo ukulanda fye icishinka, na baupana abatemwana sana balakwata amafya. (1 Abena Korinti 7:28) Muli ino broshuwa, muli amalembo ya mu Baibolo ayengalenga mwakwata insansa mu cupo na mu lupwa lwenu.—Amalumbo 19:8-11.

 1 MULECITA IFYO YEHOVA AMWEBA

IFYO BAIBOLO ILANDA: Umulume e mutwe wa lupwa.—Abena Efese 5:23.

Mwe balume, Yehova afwaya mulesunga bwino abakashi benu. (1 Petro 3:7) Lesa amupeele abakashi pa kuti balemwafwa, kabili afwaya mulebacindika no kubatemwa. (Ukutendeka 2:18) Mufwile ukutemwa sana abakashi benu pa kuti mulebika sana amano ku fyo bafwaya ukucila ku fyo mufwaya.—Abena Efese 5:25-29.

Mwe bakashi, Yehova afwaya mulecindika abalume benu no kubaafwa pa kuti balebomba bwino imilimo abapeela. (1 Abena Korinti 11:3; Abena Efese 5:33) Muleafwa abalume benu no kubanakila no mweo onse. (Abena Kolose 3:18) Nga mulecita ifyo, abena mwenu e lyo na Yehova bakamutemwa sana.—1 Petro 3:1-6.

IFYO MWINGACITA:

  • Ipusheni abena mwenu ifyo mwingacita pa kuti mwaba umulume nelyo umukashi umusuma. Kutikisheni ifyo bamweba kabili citeni ifyo fine

  • Tekeni umutima. Pakapita inshita pa kuti mukeshibe ifyo mulingile ukucita pa kuti abena mwenu baleba ne nsansa

2 MULEBIKA SANA AMANO KU FYO ABENA MWENU BAFWAYA

IFYO BAIBOLO ILANDA: Mulingile ukubika amano ku fyo abena mwenu bafwaya. (Abena Filipi 2:3, 4) Muletentemba abena mwenu pantu Yehova afwaya ababomfi bakwe ukuba ‘abanakilila kuli bonse.’ (2 Timote 2:24) Mulebomfya amashiwi ayasuma pa kulanda na bena mwenu pantu Baibolo itila, “umuntu uulanda ukwabula ukutontonkanya aba kwati lupanga ululasaula, lelo ululimi lwa ba mano lulaposha.” (Amapinda 12:18) Umupashi wa kwa Yehova ukalamwafwa ukulanda ne cikuuku e lyo no kutemwa.—Abena Galatia 5:22, 23; Abena Kolose 4:6.

IFYO MWINGACITA:

  • Mulepepa pa kuti mwilakalipa na pa kuti mulekutika ilyo mulelanshanya na bena mwenu pa milandu iyacindama

  • Muletontonkanyapo pa mashiwi mulefwaya ukulanda e lyo na pa fya kuyalanda

 3 MULELANSHANYA PA FYO MULEFWAYA UKUCITA

IFYO BAIBOLO ILANDA: Nga mwaupana muba “umubili umo” na bena mwenu. (Mateo 19:5) Lelo ifyo mutontonkanya pa fintu tafiba fimo fine. E ico mulingile ukulaumfwana mu fyo mutontonkanya na mu fyo mufwaya. (Abena Filipi 2:2) Ukumfwana kusuma pa kusala ifya kucita. Baibolo itila: “Ukupandwa amano e kulenga ukuti amapange yacitike.” (Amapinda 20:18) Mulekonka ifyo Baibolo yalanda ilyo mulesala ifya kucita.—Amapinda 8:32, 33.

IFYO MWINGACITA:

  • Mule-ebako abena mwenu ifyo mulefwaya e lyo ne fyo muleyumfwa

  • Mulelanshanya na bena mwenu ilyo mulepanga ukucita fimo

^ par.4 Baibolo itila ishina lya kwa Lesa ni Yehova.