Tinikeni pa kuti muye ku filimo

Tinikeni pa kuti mumone imitwe iilimo

Sangeni Amasuko Kuli aya Mepusho

Sangeni Amasuko Kuli aya Mepusho
  1. 1. Fintu nshi fitatu ifyo Yehova atucitila ifilenga tulesekelela? (Amalu. 32:1-10)

  2. 2. Finshi twingacita pa kuti tulesekelela pali ino nshita? (Amalu. 5:11, 12; 91:14)

  3. 3. Finshi twingacita pa kuti tutwalilile ukulasekelela mu mulimo wa kubila imbila nsuma nangu ca kuti tulaba na mafya? (Imil. 13:50-52; Rom. 5:3-5)

  4. 4. Finshi twingacita pa kuti ‘tatufinininwe’ ica kuti twaleka ukusekelela? (Luka 21:34)

  5. 5. Bushe Yehova alenga shani tulesekelela? (Amalu. 92:4, 5)

  6. 6. Finshi fikatwafwa ukubika Yehova pa ntanshi lyonse mu bumi bwesu? (Rom. 1:20; Amala. 6:6-9; Fil. 4:6; Amalu. 16:3)