Tinikeni pa kuti muye ku filimo

Cinshi Cingalenga Ulupwa Luleba ne Nsansa?

Cinshi Cingalenga Ulupwa Luleba ne Nsansa?

Bushe muletontonkanya ukuti . . .

  • kutemwa?

  • ni ndalama?

  • fintu fye fimbi?

 IFYO BAIBOLO ILANDA

“Abapaalwa ni abo abomfwa no kukonka icebo ca kwa Lesa!”—Luka 11:28, e fyo calembwa muli Baibolo Amalembo ya Calo Cipya.

IFYO MWINGANONKELAMO

Kuti mwaba no kutemwa kwa cine.—Abena Efese 5:28, 29.

Kuti mwaba na katiina.—Abena Efese 5:33.

Kuti mwacingililwa sana.—Marko 10:6-9.

 BUSHE KUTI MWASUMINA IFYO BAIBOLO ILANDA?

Ee, pantu kwaliba ifintu fibili ifingalenga ukuti tusumine:

  • Lesa e wapangile ulupwa. Baibolo itila, ‘ulupwa lonse lwainikwa ishina’ kuli Yehova Lesa. (Abena Efese 3:14, 15) Aya mashiwi yalola mu kuti Yehova e wapangile ulupwa. Mulandu nshi twalandila ifi?

    Natulangilile: Tutile muleipakisha ifya kulya ifisuma e lyo mulefwaya ukwishiba ifyo bacibikamo pa kwipika, ni bani mwingepusha? Ukwabula no kutwishika kuti mwaipusha abepike.

    E fyo caba na pa kwishiba ifingalenga ulupwa ukuba ne nsansa. Apo Yehova e katendeka wa lupwa, e wingatweba ifingalenga ulupwa ukuba ne nsansa.—Ukutendeka 2:18-24.

  • Lesa alamusakamana. Aba mu lupwa kuti baba ne nsansa nga balekonka ifyo Yehova alanda mu Cebo cakwe Baibolo. Mulandu nshi? “Pantu asakamana imwe.” (1 Petro 5:6, 7) Yehova alimutemwa sana kabili ifyo amufunda kuti filemwafwa lyonse!—Amapinda 3:5, 6; Esaya 48:17, 18.

 IFYO MULINGILE UKULATONTONKANYAPO

Bushe kuti mwaba shani abalume, abakashi, nelyo abafyashi abasuma?

Baibolo ilasuka ici cipusho pa ABENA EFESE 5:1, 2 na pa ABENA KOLOSE 3:18-21.