Tinikeni pa kuti muye ku filimo

Inte sha kwa Yehova

Saleni ululimi Cibemba

Bushe Kuti Mwatemwa Ukwishiba Icine?

Bushe Kuti Mwatemwa Ukwishiba Icine?

ICINE pali finshi? Cine pa mepusho yamo yamo ayo abantu bepusha ilingi line. Napamo na imwe mwalipushapo aya mepusho:

  • Bushe Lesa alatusakamana?

  • Bushe inkondo no kucula fikapwa?

  • Cinshi cicitika nga twafwa?

  • Bushe umuntu nga afwa ninshi calaala capwa?

  • Kuti nacita shani pa kuti Lesa aasuke ipepo lyandi?

  • Kuti nacita shani pa kuti mbe ne nsansa?

Ni kwi mwingasanga amasuko kuli aya mepusho? Kwaliba ifitabo ifingi ifyesha ukwasuka aya mepusho. Lelo ifi fine ifitabo filapusana mu fyo filondolola. Ifitabo fimo fimoneka kwati nafikwata ifishinka sana lelo ilyo papita inshita balalemba ifitabo fimbi ifilelondola ifipuseneko.

Lelo kwaliba icitabo cimo umwaba amasuko aya cine cine. Citabo umo balondolola ifishinka. Yesu Kristu apepele kuli Lesa ati: “Icebo cenu e cine.” (Yohane 17:17) Ici Cebo ni Baibolo wa Mushilo. Mwalamona nomba ifyo Baibolo ya-asuka bwino amepusho twacipusha.

 Bushe Lesa Alatusakamana?

UMULANDU ABANTU BEPUSHISHA ICI CIPUSHO:

Mu calo twikala mwafula ubunkalwe no lufyengo. Amacalici ayengi yasambilisha ukuti ukucula tucula kufwaya kwa kwa Lesa.

IFYO BAIBOLO ISAMBILISHA:

Lesa te ulenga ukuti ifyabipa filecitika. Ilembo lya kwa Yobo 34:10 litila: “Cibe ukutali kuli Lesa ukucito bubifi, ca butolo ku Wa maka yonse ukucito bupondamishi.” Lesa tafwaya abantu ukucula. E co Yesu atwebeele ukupepa ati: “Shifwe wa mu muulu, . . . ubufumu bwenu bwise. Ukufwaya kwenu kucitwe pano isonde nga mu muulu.” (Mateo 6:9, 10) Lesa alatusakamana sana ica kuti alicitapo na fimo ifikulu pa kuti fye ifyo alefwaya fikacitike.—Yohane 3:16.

Belengelenipo na aya malembo: Ukutendeka 1:26-28; Yakobo 1:13; na 1 Petro 5:6, 7.

Bushe Inkondo no Kucula Fikapwa?

UMULANDU ABANTU BEPUSHISHA ICI CIPUSHO:

Abantu abengi bacili balafwa ku nkondo. Kabili ifwe bonse tulacula.

IFYO BAIBOLO ISAMBILISHA:

Lesa alisosa ukuti ku ntanshi akaleta umutende pa calo. Ilyo Lesa akatendeka ukuteka icalo, abantu ‘tabakasambilile kabili ubulwi.’ Lelo, ‘bakafula impanga shabo shikabe ifya kuliminako umushili.’ (Esaya 2:4) Lesa akapwisha ulufyengo lonse no kucula. Baibolo yatulaya ukuti: “[Lesa] akafuuta ifilamba fyonse ku menso yabo, ne mfwa tayakabeko kabili iyo, nangu kuloosha nangu kukuuta nangu kukalipwa tafyakabeko kabili iyo. Ifya ntanshi [e kutila no lufyengo no kucula] nafiya.”—Ukusokolola 21:3, 4.

Belengelenipo na aya malembo: Amalumbo 37:10, 11; 46:9; na Mika 4:1-4.

Cinshi Cicitika Nga Twafwa?

UMULANDU ABANTU BEPUSHISHA ICI CIPUSHO:

Amacalici ayengi aya mu calo yasambilisha ukuti kwaliba cimo icishifwa mu muntu ilyo afwa. Bamo basumina ukuti abafwa kuti bacusha aba mweo e lyo kabili Lesa alakanda ababipa pa kubapoosa mu mulilo wa pe.

IFYO BAIBOLO ISAMBILISHA:

Abantu nga bafwa ninshi baleka ukubako. Lukala Milandu 9:5 itila: “Abafwa bantu abashaishiba kantu nangu kamo.” Apo abafwa te kuti beshibe ifilecitika, ukutonya, nelyo ukuumfwa, te kuti bacushe abashilati bafwe nangu ukubacitila ifisuma.—Amalumbo 146:3, 4.

Belengelenipo na aya malembo: Ukutendeka 3:19 na Lukala Milandu 9:6, 10.

 Bushe Umuntu nga Afwa Ninshi Calaala Capwa?

UMULANDU ABANTU BEPUSHISHA ICI CIPUSHO:

Tatufwaya ukufwa, ico tufwaya fye kuba no bumi pamo na bantu twatemwa. Kanshi ca cifyalilwa fye ukulafuluka ukumonana na kabili na batemwikwa besu abafwa.

IFYO BAIBOLO ISAMBILISHA:

Abantu abengi abafwa bakabuuka. Yesu alaile abantu ukuti “ababa mu nshiishi bakebukishiwa . . . no kufumamo.” (Yohane 5:28, 29) Abakabuuka kuti baikala mu paradaise pe sonde ukulingana fye ne fyo Lesa alefwaya pa kutendeka. (Luka 23:43) Abantunse aba cumfwila balibalaya no kuti tabakalelwala nangu ukufwa. Baibolo itila: “Abalungama bakapyaninine calo, no kwikalamo inshiku pe.”—Amalumbo 37:29.

Belengelenipo na aya malembo: Yobo 14:14, 15; Luka 7:11-17; na Imilimo 24:15.

Kuti Nacita Shani pa Kuti Lesa Aasuke Ipepo Lyandi?

UMULANDU ABANTU BEPUSHISHA ICI CIPUSHO:

Abantu mupepi fye na mu macalici yonse balapepa. Lelo, abengi batila Lesa taasuka amapepo yabo.

IFYO BAIBOLO ISAMBILISHA:

Yesu atusambilishe ukukanabwekeshapo amashiwi yamo yene pa kupepa. Atile: “Ilyo ulepepa, wilabwekeshapo ukusosa fimo fine.” (Mateo 6:7) Nga tulefwaya Lesa ukwasuka amapepo yesu, tufwile ukukonka ifyo afwaya ilyo tulepepa. Pa kuti tucite fyo, tufwile ukwishiba icaba ukufwaya kwa kwa Lesa e lyo nomba twingapepa ukulingana no ku kwine kufwaya. Ilembo lya 1 Yohane 5:14 litila: “Te mulandu ne co twalomba icilingene no kufwaya kwakwe, [Lesa] alatuumfwa.”

Belengelenipo na aya malembo: Amalumbo 65:2; Yohane 14:6, 14; na 1 Yohane 3:22.

Kuti Nacita Shani pa Kuti Mbe ne Nsansa?

UMULANDU ABANTU BEPUSHISHA ICI CIPUSHO:

Abengi basumina ukuti indalama, ukulumbuka, nangu ukuyemba kuti fyabaletela insansa. Kanshi, balafwaisha sana ifi fintu—lelo tababa ne nsansa nangu bakwate shani indalama, nangu balumbuke shani, nangu bayembe shani.

IFYO BAIBOLO ISAMBILISHA:

Yesu asokolwele icingaleta insansa ilyo asosele ukuti: “Ba nsansa abaibukila ukuti balakabila ifya ku mupashi.” (Mateo 5:3) Kuti twaba ne nsansa sha cine cine nga twacitapo fimo ifileumfwana ne fyo tukabila sana, e kutila ukufwaisha kwesu ukwa kwishiba Lesa ne co afwaya ifwe tulecita. Ici cine cisangwa mu Baibolo. Ukwishiba ico cine kuti kwatwafwa ukwiluka icacindama ne cishacindama. Nga tulekonka icine ca mu Baibolo ilyo tulepingulapo ukucita fimo nangu ilyo tulefwaya ukucitapo fimo, tukaba aba nsansa icine cine.—Luka 11:28.

Belengelenipo na aya malembo: Amapinda 3:5, 6, 13-18 na 1 Timote 6:9, 10.

 Twalanda fye mu kwipifya pa fyo Baibolo isambilisha pali yalya mepusho mutanda (6). Bushe kuti mwatemwa ukwishibilapo na fimbi? Nga ‘mwalibukila ukuti mulakabila ifya ku mupashi,’ ninshi cine cine kuti mwatemwa ukwishibilapo na fimbi. Nalimo kuti mwaipusha amepusho na yambi, pamo nga aya: ‘Nga ca kutila Lesa alatusakamana, mulandu nshi alekela fye ifyabipa no kucula ukulacitika pa nshita yalepa ifi? Kuti nacita shani pa kuti ulupwa lwandi lube ne nsansa?’ Baibolo ilasuka bwino bwino aya mepusho e lyo na mepusho yambi ayengi.

Lelo, abengi pali lelo tabafwaya sana ukubelenga Baibolo. Batila yalikulisha kabili yalikosa ukuumfwa. Bushe kuti mwatemwa ukwishiba ifyo Baibolo isambilisha? Inte sha kwa Yehova balafwilisha abantu ukubomfya ifintu fibili ifingamwafwa na imwe bene.

Ica kubalilapo fye, icitabo ca mutwe wa kuti Bushe Cinshi Baibolo Isambilisha? calembelwe pa kuti abantu abashakwata sana inshita beshibe bwangu bwangu ifyo Baibolo yasuka bwino bwino amepusho ayo abengi bepusha sana. Ica bubili lisambililo lya Baibolo ilya pa ng’anda apashipooswa ulupiya nangu lumo. Ukwabula ukumulipisha, Inte ya kwa Yehova iyaishiba bwino ukusambilisha Baibolo kuti ileisa ku ng’anda ku mwenu nelyo ku cifulo cimbi icingalinga no kubomfya akashita fye akanono cila mulungu ku kulanshanya na imwe ifya mu Baibolo. Abantu abengi nga nshi apapele isonde balisambilila Baibolo muli iyi ine nshila. Abengi balisuka baumfwikisha no kusosa abati: “Nomba ninjishiba icine!”

Takuli icuma icingacila pa kwishiba icine. Icine ca mu Baibolo cilatulubula ku kutiina imipashi, ku cimfulumfulu, na ku mwenso. Ilatulenga ukuba ne subilo, ubuyo, no kusekelela. Yesu atile: “Mukeshibe cine, ne cine cikamulenga abantungwa.”—Yohane 8:32.