Tinikeni pa kuti muye ku filimo

Tinikeni pa kuti mumone imitwe iilimo

 ISAMBILILO 9

Yeremia Talekele Ukulanda Pali Yehova

Yeremia Talekele Ukulanda Pali Yehova

Mulandu nshi abantu bafulilwe Yeremia?

Yehova alipuswishe Yeremia

Inshita shimo ilyo tulelanda pali Yehova, abantu balakalipa kabili balatuseka. Nga baletuseka nalimo kuti twaleka ukulanda pali Lesa. Bushe walyumfwapo ifi?— Baibolo yalilanda pa mulumendo uwatemenwe Yehova, lelo uwafwaile ukuleka ukulanda pali Yehova. Ishina lyakwe ni Yeremia. Leka tulande pali ena.

Ilyo Yeremia ali umulumendo, Yehova amwebele ukusoka abantu ukuti baleke ukucita ifyabipa. Yeremia alyumfwile umwenso pantu calyafishe ukucita ifi. Aebele Yehova ukuti: “Nshaishiba ukulanda, pantu ndi mwaice.” Lelo Yehova atile: ‘Witiina pantu ndi na iwe.’

 E ico Yeremia atendeke ukusoka abantu ukuti nga tabalwike Yehova ali no kubakanda. Bushe abantu balicitile ifyo Yeremia abebele?— Awe. Batendeke ukumuseka kabili balifulilwe sana. Bamo balefwaya no kumwipaya. Bushe Yeremia aumfwile shani?— Alyumfwile umwenso kabili alandile ati: ‘Nshakasosele na kabili mwi shina lya kwa Yehova.’ Bushe alilekele?— Awe talekele ukulanda pali Yehova pantu alimutemenwe sana. Ne ci calengele ukuti Yehova amwafwe.

Ku ca kumwenako, abaume ababipa bapoosele Yeremia mu cilindi umwali amatipa. Takwete ifya kulya nelyo amenshi. Aba baume balefwaya ukuti Yeremia afwe. Lelo Yehova talekele Yeremia afwe.

Finshi wingasambilila kuli Yeremia?— Nangu ca kuti limo limo aleumfwa umwenso, talekele ukulanda pali Yehova. Na iwe nga ulelanda pali Yehova abantu bakulakuseka nelyo ukukufulilwa. Nalimo kuti waumfwa insoni nelyo ukumfwa umwenso. Lelo taufwile ukuleka ukulanda pali Yehova. Yehova akulakwafwa lyonse nga filya aleyafwa Yeremia.