Tinikeni pa kuti muye ku filimo

Tinikeni pa kuti mumone imitwe iilimo

Intendekelo

Intendekelo

“Muletemwa Yehova Lesa wenu no mutima wenu onse no mweo wenu onse na maka yenu yonse. Amashiwi ayo ndemweba lelo yabe mu mitima yenu, kabili muleyasambilisha ku bana benu no kuyalandapo ilyo mwikele mu mayanda yenu na lintu mule-enda mu musebo na pa kulaala na pa kubuuka.”—AMALANGO 6:5-7.