1. Mulandu nshi cafisha ukucita icisuma? (1 Pet. 5:8; Rom. 12:2; 7:21-25)

  2. Calola mwi ukubyala ku buntunse, kabili kuti twacita shani pa kuti tatulebyala ku buntunse? (Gal. 6:8)

  3. Ni kuli bani tulingile ‘ukucita ifisuma’? (Gal. 6:10)

  4. Finshi tulingile ukucita pa kuti tulebyala ku mupashi? (Gal. 6:8)

  5. Finshi tukalobolola nga tatutompweke? (Gal. 6:9)