Amafya ayali pe sonde yaletulangilila fye ukuti nomba line Ubufumu bwa kwa Lesa bwalacitapo cimo. Luka 21:10, 11; 2 Timote 3:1-5

Baibolo yalisobele ifintu ifingi ifilecitika shino nshiku. Yatile abantu bakaba abatemwa indalama, abashumfwila abafyashi babo, abankalwe, kabili abatemwa ukwangala.

Kabili yatile kukaba ifinkukuma fikalamba, inkondo, ifipowe, no kuti amalwele yakafula. Ifi e filecitika pali ino nshita.

Na kabili, Yesu atile no kuti imbila nsuma ikabilwa pano isonde ponse.—Mateo 24:14.

 Ubufumu bukafumyapo ifyabipa fyonse. 2 Petro 3:13

Nomba line Yehova ali no konaula bonse abacita ifyabipa.

Satana ne fibanda fyakwe bakakandwa.

Abakutika kuli Lesa bakapusuka no kwingila mu calo cipya umukaba ubulungami, umushakabe ifya kutiinya, umo abantu bakaba abatemwana no kucetekalana.