Tinikeni pa kuti muye ku filimo

Tinikeni pa kuti mumone imitwe iilimo

Inte sha kwa Yehova

Saleni ululimi Cibemba

Mulekutika Kuli Lesa pa Kuti Mukekale Umuyayaya

Kabumba afwaya ukututungulula, ukutucingilila na ukutupaala.

Amashiwi ya Kutampilapo

Apo Lesa alitemwa sana abantunse, alatusambilisha ifyo tulingile ukulaikala.

Tukutika Shani Kuli Lesa?

Tufwile ukwishiba ifya kucita na bengatwafwilisha

Bushe Mwalimwishiba Lesa wa Cine?

Kuti twasambilila ishina lyakwe e lyo ne mibele iyo akwata.

Bushe Imikalile mu Paradaise Yali Shani?

Ibuuku lya Ukutendeka lyalilondolola ifyo imikalile yali.

Ni Bani Baumfwilile Lesa pa Nshita ya Lyeshi Likalamba? Ni Bani Bashamumfwilile?

Bushe abantu bayankwileko shani kuli filya Noa alebasoka?

Finshi Tusambililako ku Lyeshi Likalamba?

Ilyeshi likalamba eko lyali, te lyashi fye lya kale.

Bushe Yesu Aali Muntu wa Musango Nshi?

Mulandu nshi cacindamina ukwishiba Yesu?

Bushe Imfwa Yesu Afwile Yacindama Shani Kuli Imwe?

Imfwa ya kwa Yesu ikalenga tukapaalwe ku ntanshi.

Ni Lilali Icalo Cikaba Paradaise?

Baibolo yalisobela ifikalacitika inshita nga yapalama.

Fisuma Nshi Abakutika Kuli Lesa Bakapokelela?

Ifintu ifyo mushingafwaya ukupuswa.

Bushe Yehova Alakutika Kuli Ifwe?

Finshi mwingeba Lesa?

Kuti Mwacita Shani pa Kuti mu Lupwa Mube Insansa?

Kabumba uwatendeke ulupwa alatupanda amano ayasuma sana.

Finshi Tufwile Ukucita pa Kuti Lesa Atutemwe?

Kwaliba ifintu fimo ifyo apata e lyo ne fyo atemwa.

Kuti Mwalanga Shani Ukuti Muli ba kwa Yehova?

Nga mulefwaisha ukuba aba cishinka mukalapingula bwino pa fintu.