Spain

Belarus

Hong Kong

Peru

Ilyo Yesu ali mupepi no kufwa atile: “Imbila nsuma iyi iya bufumu ikabilwa ku bantu bonse aba pe sonde ku kuba ubunte ku nko shonse; e lyo impela ikesa.” (Mateo 24:14) Nomba bushe bali no kushimikila shani pano isonde ponse? Balingile ukukonka ifyo Yesu alecita ilyo aali pano calo.—Luka 8:1.

Tuya pa mayanda yabo. Yesu alisambilishe abasambi bakwe ukushimikila imbila nsuma ukufuma ku ng’anda ne ng’anda. (Mateo 10:11-13; Imilimo 5:42; 20:20) Balya bakabila ba mbila nsuma balibapeele ififulo fya kushimikilamo. (Mateo 10:5, 6; 2 Abena Korinti 10:13) Na muno nshiku, icilonganino cimo na cimo calikwata icifulo ca kushimikilamo. Ici cilalenga ‘tuleshimikila abantu no kushimikisha ubunte’ nga fintu Yesu atwebele.—Imilimo 10:42.

Tulashimikila abantu konse uko basangwa. Yesu aleshimikila mu fifulo umusangwa sana abantu, pamo nga ku lulamba lwa bemba na pa fishima fya cintubwingi. (Marko 4:1; Yohane 4:5-15) Nga filya Yesu alecita, na ifwe tulalanshanya na bantu ifya mu Baibolo ukuli konse uko basangwa, nampo nga ni mu misebo, mu fifulo fya makwebo, mu maparka, nelyo pa foni. Lyonse ilyo twakwata ishuko, tulashimikila ku bena mupalamano besu, na ku bo tubomba nabo, na bo tusambilila nabo ku sukulu, e lyo na kuli balupwa. Ukucita ifi kwalilenga abantu abengi isonde lyonse ukumfwa “imbila nsuma pa kupususha [kwa kwa Yehova].”—Amalumbo 96:2.

Bushe kuliko uo mwingatemwa ukwebako imbila nsuma iya Bufumu bwa kwa Lesa ne fyo bukamucitila? Mwilekapo fye, mwebeniko iyi imbila nsuma nomba line!

  • Ni “mbila nsuma” nshi tufwile ukubila?

  • Bushe Inte sha kwa Yehova shipashanya shani Yesu mu fyo bashimikila?