Tinikeni pa kuti muye ku filimo

Tinikeni pa kuti mumone imitwe iilimo

 ISAMBILILO 11

Mulandu Nshi Twila ku Kulongana Kukalamba?

Mulandu Nshi Twila ku Kulongana Kukalamba?

Mexico

Germany

Botswana

Nicaragua

Italy

Cinshi aba bantu balemonekela aba nsansa ifi? Bali pa kulongana kukalamba. Nga filya fine abantu ba kwa Lesa ku kale babebele ukulalongana imiku itatu mu mwaka, na ifwe tulafwaisha ukulongana capamo mu mabumba ayakalamba. (Amalango 16:16) Cila mwaka tulakwata ukulongana ukukalamba kutatu. No ku, kulongana kwa muputule uko tulongana pa bushiku bumo imiku ibili mu mwaka, no kulongana kwa citungu ukwa nshiku shitatu. Bushe uku kulongana kutwafwa shani?

Kulakosha bucibusa bwesu na Bena Kristu banensu. Nga filya fine abena Israele balesekelela ilyo balelumbanya Yehova “pa kati ka mabumba ayalongene,” na ifwe tulomfwa bwino ukumupepela capamo ilyo tuli pa kulongana kukalamba. (Amalumbo 26:12; 111:1) Pa kulongana kukalamba, tulamonana no kulanshanya na ba Nte ukufuma mu filonganino fimbi na ku fyalo fimbi. Pa nshita ya kutuusha, bonse tuliila palya pene pa cifulo tulelonganina, kabili ukuba capamo pali iyi nshita, kulatuletela insansa. (Imilimo 2:42) Pa kulongana kukalamba tulamona ifyo Abena Kristu banensu batutemwa, ne ci cilenga “aba bwananyina bonse” ukwikatana.—1 Petro 2:17.

Kulatwafwa ukulakoselako mu kupepa Lesa. Ukulongana kwaleafwa abena Israele ukukosha bukapepa bwabo pantu balebalondolwela Amalembo kabili ‘baleumfwikisha.’ (Nehemia 8:8, 12) Na ifwe twalicindika ifyo tusambilila mu Baibolo pa kulongana. Ukulongana konse kulakwata umutwe uufuma mu Malembo. Amalyashi ayasuma ne filangililo ifibako pa kulongana filatwafwa ukulacita ukufwaya kwa kwa Lesa mu mikalile yesu. Tulakoseleshiwa nga twaumfwa ifyo abanensu bacita pa kuti batwalilile ne mikalile ya Bwina Kristu, icintu icishayanguka muli shino nshiku shayafya. Pa kulongana kwa citungu palaba ifilangililo umo bafwala ifyo abo Baibolo yalandapo balefwala. Ifi filangililo filenga twaumfwikisha amalyashi ya mu Baibolo, kabili tulasambililamo ifingi. Pa kulongana kukalamba konse, abalefwaya cishibikwe ukuti baliipeela kuli Lesa balabatishiwa.

  • Mulandu nshi ukulongana kukalamba kutuletela insansa?

  • Busuma nshi mukasanga nga mwaya ku kulongana kukalamba?