Tinikeni pa kuti muye ku filimo

Tinikeni pa kuti mumone imitwe iilimo

 ISAMBILILO 9

Kuti Twapekanya Shani Bwino Ifya mu Kulongana?

Kuti Twapekanya Shani Bwino Ifya mu Kulongana?

Cambodia

Ukraine

Nga mulasambilila Baibolo ne Nte sha kwa Yehova, mufwile mulapitilamo libela mu fyo muli no kusambilila. Ifi fine e fyo mulingile ukulacita na lintu mushilaya mu kulongana. Mulingile ukulapitilamo calimo pa kuti muleumfwikisha ifyo mulesambilila mu kulongana. Kanshi mufwile ukutantika bwino ifya kucita pa kuti mulepekanya lyonse.

Saleni inshita ya kupekanya no kwa kupekanishisha. Ni nshita nshi mwingapekanya ifya mu kulongana ukwabula ifya kumupumfyanya? Bushe lucelo ilyo mushilatendeka imilimo, nelyo cungulo ilyo abana basendama? Nangu ca kutila te kuti mubelenge pa nshita iitali, saleni inshita ya ku kupekanya ukulongana kabili mwilaleka icili conse ukumupumfyanya. Mulebelengela ukushili icongo, kabili muleshimya fyonse ifingamupumfyanya pamo nga icilimba, TV, na foni. Ukupepa ilyo mushilatendeka ukupekanya, kukalenga muletontonkanya pa Cebo ca kwa Lesa ukucila ukubika amano ku filemusakamika.—Abena Filipi 4:6, 7.

Shileni pa fyasuko, no kuipekanya ukuya asukapo. Esheni ukumfwikisha icilelandwapo. Tontonkanyeni pa mutwe wa cipande nelyo isambililo no kumona ifyo wikatene no tumitwe tumbi utulimo. Tontonkanyeni na pa fikope filimo no kupituluka mu mepusho yalelanda pa fishinka fikalamba. Lyena belengeni paragrafu imo na imo no kufwaya icasuko ku cipusho bepwishe. Belengeni amalembo yalimo, no kutontonkanyapo pa fyo yekatene ne cishinka cili mu paragrafu. (Imilimo 17:11) Nga mwasanga apali icasuko, shilenipo pa kuti mukebukishe icasuko ilyo mukalalongana.

Nga mulepekanishisha calimo ifyo tusambilila mu kulongana cila mulungu, mukeshiba ifingi ifyaba mu Baibolo.—Mateo 13:51, 52.

  • Finshi fikamwafwa ukulapekanya ifya mu kulongana?

  • Kuti mwapekanya shani ukwasukapo pa kulongana?