Tinikeni pa kuti muye ku filimo

Tinikeni pa kuti mumone imitwe iilimo

 ISAMBILILO 3

Bushe Icine ca mu Baibolo Caishibikwe Shani na Kabili?

Bushe Icine ca mu Baibolo Caishibikwe Shani na Kabili?

Abasambi ba Baibolo, muli ba 1870

Magazini ya kubalilapo iya Ulupungu lwa kwa Kalinda, 1879

Ulupungu lwa kwa Kalinda pali lelo

Baibolo yasobele ukuti pa numa ya mfwa ya kwa Kristu, bakasambilisha ba bufi bakema mu Bena Kristu ba kubalilapo no kunyonganya icine ca mu Baibolo. (Imilimo 20:29, 30) Ifi fine, e fyaishilecitika. Batendeke ukusambilisha ifisambilisho fya bakapepa ba bufi, ne ci calengele kube ubuKristu bwa bufi. (2 Timote 4:3, 4) Kuti twaishiba shani ukuti ifyo twasuminamo e fyo Baibolo isambilisha?

Inshita yalifikile iya kuti Yehova asokolole icine. Alisobele ukuti ‘ku nshita ya ku mpela, ukwishiba kwine kwine kukafula.’ (Daniele 12:4) Mu 1870, abantu abanono abalefwaya ukwishiba icine baishileiluka ukuti ifyo amacalici ayengi yalesambilisha tafyali fya mu Malembo. E ico, batendeke ukufwailisha ifyo Baibolo isambilisha, kabili Yehova alibafwile ukwishiba icine.

Abalefwaisha ukwishiba icine balitendeke ukusambilila Baibolo. Balya Abasambi ba Baibolo aba kubalilapo balebomfya inshila imo ine iyo tubomfya pa kusambilila Baibolo. Balelanshanya amalyashi yalekanalekana aya mu Baibolo. Nga babelenga ifyebo ifyo tabomfwikishe mu Baibolo, balefwaya ifikomo fimbi ifingabafwa ukumfwikisha. Nga baumfwikisha umulolele ifyo fyebo, balelemba ifishinka baumfwa. E ico balekele Baibolo iine yabafwa ukwishiba icine pe shina lya kwa Lesa no Bufumu, ifyo Lesa afwaya ukucitila abantunse ne fyo afwaya isonde ukuba, icicitika nga twafwa, ne subilo lya kuti abafwa bakabuuka. Ifyo basambilile fyalengele baleke ukukonka ifisambilisho fya bufi.—Yohane 8:31, 32.

Mu 1879 Abasambi ba Baibolo bamwene ukuti balingile ukutendeka ukwebako bambi icine basambilile. E co ulya wine mwaka, batendeke ukupulinta magazini ya Ulupungu lwa kwa Kalinda Ulusabankanya Ubufumu bwa kwa Yehova iyo tupulinta ukufika na lelo. Pali nomba tulalanshanya Baibolo na bantu mu fyalo 240, mu ndimi ukucila pali 750. Takwatala akuba inshita ilyo ukwishiba kwine kwine kwafula sana nga ifi kufulile!

  • Pa numa ya mfwa ya kwa Kristu, cinshi cacitike ku cine ca mu Baibolo?

  • Cinshi catwafwa ukwishiba icine ca mu Baibolo muno nshiku?