Lesa alikwata amalumbo ayengi pamo nga Uwa Maka Yonse, Kabumba, na Shikulu. (Yobo 34:12; Lukala Milandu 12:1; Daniele 2:47) Lelo bushe aliinika ishina?