MWI buuku lya Ukusokolola mwaba ifyebo fyalembwa mu mampalanya. (Ukusokolola 1:1) Cimo ica mampalanya lyalandapo, mwanakashi uo ishina lya kuti “Babiloni Mukalamba” lyalembwa pa mpumi yakwe. Ili buuku litila, uyu mwanakashi aikala pa “mabumba ne nko.” (Ukusokolola 17:1, 5, 15) Apo umuntu te kuti ekale pa mabumba ne nko, ninshi Babiloni Mukalamba muntu wa mampalanya fye. Nomba ninshi uyu cilende wa mampalanya emininako cinshi?

Pa Ukusokolola 17:18, umwanakashi umo wine uwa mampalanya alondololwa ukuti “musumba ukalamba uwaba no bufumu pa shamfumu sha pe sonde.” Nga twatila “umusumba” ninshi tulelanda pe bumba lya bantu abacitila ifintu pamo. Apo uyu “musumba ukalamba” waba “no bufumu pa shamfumu sha pano isonde,” umwanakashi wainikwa ati Babiloni Mukalamba afwile kabungwe ka maka akaba mu fyalo fyonse. Kuti kaitwa ubufumu bwa calo conse. Bufumu bwa musango nshi ubo? Bufumu bwa fya mapepo. Moneni ifyo amalembo yambi mwi buuku lya Ukusokolola yatwafwa ukwishiba ici.

Umuntu kuti aba no bufumu mu buteko, mu fya makwebo, nelyo mu fya mipepele. Uyu mwanakashi witwa Babiloni Mukalamba te wa bupolitiki pantu Icebo ca kwa Lesa citila “ishamfumu sha pano isonde,” nelyo bakateka ba ici calo, ‘bacitile nankwe ubulalelale.’ Filya fine apangana ifipangano ne shamfumu sha pano isonde, e bulalelale. E co etilwa “cilende mukalamba.”—Ukusokolola 17:1, 2; Yakobo 4:4.

Aba makwebo te bengaba Babiloni Mukalamba pantu “bashimakwebo ba pe sonde” bakaloosha pa bonaushi bwakwe. Na kuba ishamfumu e lyo na bashimakwebo balondololwa ukuti baletamba Babiloni Mukalamba “akatalamukila.” (Ukusokolola 18:3, 9, 10, 15-17) E ico kanshi icingalolamo fye ca kutila Babiloni Mukalamba te bakateka nelyo bashimakwebo, lelo ba fya mapepo.

Cimbi icilanga ukutila Babiloni Mukalamba emininako aba fya mapepo, fyebo fya kuti alalufya inko shonse mu ‘kupupa imipashi kwakwe.’ (Ukusokolola 18:23) Apo umusango onse uwa kupupa imipashi nelyo ukucetekela imipashi ufuma ku fibanda, e co Baibolo isosela ukutila Babiloni Mukalamba “bwikalo bwa fibanda.” (Ukusokolola 18:2; Amalango 18:10-12) Baibolo itila Babiloni Mukalamba alalwisha sana ukupepa kwa cine, e lyo kabili alalamata “bakasesema” na “ba mushilo.” (Ukusokolola 18:24) Na kuba Babiloni Mukalamba apata ukupepa kwa cine ica kuti alacululusha no kwipaya “inte sha kwa Yesu.” (Ukusokolola 17:6) E ico uyu mwanakashi uwitwa ati Babiloni Mukalamba emininako ukupepa kwa bufi konse ukwaba muno calo, e kutila imipepele yonse iishicita ico Yehova Lesa afwaya.

← Moneni icipandwa