Tinikeni pa kuti muye ku filimo

Tinikeni pa kuti mumone imitwe iilimo

IFYEBO NA FIMBI

Bushe Yesu Afyelwe mu December?

Bushe Yesu Afyelwe mu December?

BAIBOLO tayatweba ilyo Yesu afyelwe. Nomba, kwaba ifingatwafwa ukwishiba ukutila tafyelwe mu December.

Moneni ifyo imiceele iba pali iyi nshita mu Betelehemu, umusumba Yesu afyalilwemo. Umweshi wa baYuda uwa Kislebu (muli ba November/December) mweshi wa mpepo ne mfula. Umweshi wakonka pali uyu ni Tebete (muli ba December/January). E lyo kutalala sana, ica kuti limo limo kulaba ne mfula yabuuta (snow) mu ncende shaba mu mpili. Natumone ifyo Baibolo itweba pa miceele yaba kuli iyi ncende.

Kalemba wa Baibolo Esra atweba ukutila mu mweshi wa Kislebu kwaletalala icine cine e lyo ne mfula yaleloka sana. Pa numa ya kulanda ukutila ibumba lyalongene mu Yerusalemu mu “mweshi wa pabula [9] [Kislebu], mu bwalenga amakumi yabili [20] ku mweshi,” Esra akonkeshepo ukutila abantu “baletutuma…pa mulandu wa mfula iingi.” Abalongene balandile pa fyo imiceele yaleba pali ilya nshita ya mwaka abati: “Ni nshita ya mfula iingi, twafilwo kwiminina pa nse.” (Esra 10:9, 13; Yeremia 36:22) Kanshi e co abacemi ne mikuni yabo bashalebela pa nse ubushiku mu December!

Abacemi ne mikuni yabo

Ilyo Yesu afyelwe, abacemi ne mikuni yabo bali mu mpanga ubushiku

Nomba, Baibolo ilondolola ukutila ilyo Yesu alefyalwa abacemi bali mu mpanga ninshi balecema imikuni yabo ubushiku. Na kuba, kalemba wa Baibolo, Luka atila, abacemi “baikele mu mpanga balelinda imikuni yabo ubushiku” mupepi no musumba wa Betelehemu. (Luka 2:8-12) Moneni ukutila abacemi ‘baleikala’ pa nse, te pa kuti boololeko fye amolu akasuba iyo. Bali ne mikuni yabo mu mpanga ubushiku. Bushe filya mu Betelehemu mwaleba sana imfula ne mpepo mu December, abacemi kuti baba mu mpanga ne mikuni? Iyo kwena ico te kuti cicitike. E ico ifyacitike pa kufyalwa kwa kwa Yesu filangilila ukutila tafyelwe mu December iyo.*

Icebo ca kwa Lesa calitweba bwino bwino ilyo Yesu afwile, nomba ulwa bushiku ubo afyelwe, finono catweba. Kanshi e filya Imfumu Solomone yasosele, ukuti: “Lisuma ishina lya mucinshi ukucila amafuta yasuma ayanona, no bushiku bwa mfwa bwawamo kucilo bushiku bwa kufyalwa.” (Lukala Milandu 7:1) E mulandu wine kanshi Baibolo yatwebela ifingi pa mulimo Yesu abombele ne fyacitike pa mfwa, kumfwa pa fyacitike pa kufyalwa kwakwe, awe fyena ifinono fye yatweba.


*  Nga mulefwaya ifyebo na fimbi, moneni mu citabo ca Ukupelulula Ukufuma Mu Malembo pa mabula 45 ukufika ku 49, icalembwa ne Nte sha kwa Yehova.

← Moneni icipandwa