Tinikeni pa kuti muye ku filimo

Tinikeni pa kuti mumone imitwe iilimo

Inte sha kwa Yehova

Saleni ululimi Cibemba

 ISAMBILILO 56

Yoshia Alitemenwe Amafunde ya kwa Lesa

Yoshia Alitemenwe Amafunde ya kwa Lesa

Yoshia atendeke ukuteka mu Yuda ilyo ali ne myaka 8. Pali ilya nshita abantu balitemenwe ifya majiki kabili balepepa ifilubi. Ilyo Yoshia ali ne myaka 16, alisambilile ifya kupepa Yehova ukulingana ne fyo umwine afwaya. Ilyo afishishe imyaka 20, atendeke ukonaula ifilubi ne fiipailo ifyali mpanga yonse. Na kabili ilyo Yoshia ali ne myaka 26, alipekenye ukuti bawamye ifyaonaike kwi tempele lya kwa Yehova.

Shimapepo mukalamba Hilkia asangile ibuuku lya Mafunde ya kwa Yehova mwi tempele, nalimo uwalembele ili buuku ni Mose. Lyena Shafani kalemba wa mfumu aletele ili buuku kuli Yoshia kabili atendeke ukumubelengela. Ilyo Yoshia alekutika, alilwike ukuti abantu tabaleumfwila Yehova pa myaka iingi. E ico Imfumu Yoshia yaebele Hilkia ati: ‘Yehova alifulwa sana pa fyo tucita. Kabiye kalande nankwe. Yehova alatweba ifyo tulingile ukucita.’ Yehova alibaswike ukubomfya kasesema umwanakashi Hulda, atile: ‘AbaYuda balinsha. Nkabakanda, lelo nkabakanda Yoshia nga afwa, pantu naicefya.’

Ilyo Imfumu Yoshia yaumfwile aya mashiwi, yaliile kwi tempele kabili yalitile abaYuda bonse. Pa numa yababelengeele Amafunde ya kwa Yehova. Lyena Yoshia na bantu balaile Yehova ukuti bakulamumfwila ne mitima yabo yonse.

Pa myaka iingi, abaYuda tabalesefya Ica Kucilila. Lelo ilyo Yoshia  abelengele mu Mafunde ukuti balingile ukulasefya Ica Kucilila cila mwaka, aebele abantu ati: ‘Tuli no kusefya Ica Kucilila ca kwa Yehova.’ Pa numa Yoshia alipekenye ukutuula amalambo ayengi kabili alipekenye na bakwimba inyimbo pe tempele. Lyena abantu balisefeshe Ica Kucilila, kabili balisefeshe na Umutebeto wa Mikate Ishatutumuka pa nshiku 7. Ukutula mu nshiku sha kwa Samwele abantu tabasefeshepo Ica Kucilila nga ifi basefeshe. Yoshia alitemenwe sana Amafunde ya kwa Lesa. Bushe walitemwa ukusambilila pali Yehova?

“Icebo cenu ni nyali ku makasa yandi, kabili lubuuto mu nshila yandi.” —Amalumbo 119:105