Ilyo abena Israele bafikile mu Calo ca Bulayo, icikuulwa ca mushilo e cifulo icikalamba ico balepepelapo Yehova. Bashimapepo balesambilisha abantu Amafunde, kabili abapingushi baletungulula abantu. Cino cipande cilelanda pa fyo ifyo umuntu apingulapo ne fyo acita fingakuma abantu bambi. Umwina Israele onse alingile ukuba uwa cishinka kuli Yehova na ku bantu bambi. Landeni pa fyo ifyo Debora, Naomi, Yoshua, Hana, umwana wa kwa Yefta, na Samwele bacitile fyayafwile abantu baleikala nabo. Komaileni na pa cishinka ca kuti na bashali abena Israele pamo nga Rahabu, Ruti, Yaele, e lyo na bena Gibeone, basalilepo ukuba ku lubali lwa bena Israele pantu balishibe ukuti Lesa ali na bena Israele.