Tinikeni pa kuti muye ku filimo

Tinikeni pa kuti mumone imitwe iilimo

Inte sha kwa Yehova

Saleni ululimi Cibemba

 ISAMBILILO 24

Tabacitile Ifyo Balaile

Tabacitile Ifyo Balaile

Yehova aebele Mose ati: ‘Nina ulupili wise kuli ine. Nalalemba amafunde pa mabwe e lyo nkupeele.’ Mose alininine ulupili kabili aikele pa lupili inshiku 40. Ilyo ali pa lupili, Yehova alilembele Amafunde 10 pa mabwe yabili no kupeela Mose.

Ilyo papitile inshita, abena Israele batendeke ukumona kwati Mose takabwele. E ico baebele Aarone ati: ‘Tulefwaya uwa kututungulula. Tupangile lesa uwa kututungulula!’ Aarone abebele ati: ‘Mpeeleni golde.’ Lyena alisungulwile golde no kupangamo umwana wa ng’ombe. Abantu batile: ‘Uyu mwana wa ng’ombe e Lesa wesu uwatutungulwile ukufuma mu Egupti!’ E ico batendeke ukupepa umwana wa ng’ombe kabili balipangile no mutebeto. Bushe ifi bacitile fyali fye bwino? Awe tafyali bwino pantu balilaile ukuti bali no kulapepa fye Yehova eka. Lelo tabacitile ifyo balaile.

 Yehova alimwene ifyalecitika, e ico aebele Mose ati: ‘Bwelela ku bantu bobe. Tabakonkele ifyo nabebele, balepepa lesa wa bufi.’ Mose alifumine pa lupili ninshi nasenda na mabwe yabili.

Ilyo Mose apaleme ukwali abantu, aumfwile baleimba. Lyena amwene balecinda kabili balepepa umwana wa ng’ombe. Mose alifulilwe sana ica kuti apoosele amabwe yabili pa nshi no kutobeka yatobeka. Ilyo line fye alyonawile umwana wa ng’ombe uo balepepa. Pa numa aipwishe Aarone ati: ‘Cinshi wacilekela abantu balacita ifyabipa?’ Aarone alandile ati: ‘Mwikalipa. Mwalishiba ifyo aba bantu baba. Balefwaya lesa, e co nabikiile golde yabo mu mulilo no kupangamo umwana wa ng’ombe!’ Aarone talingile ukucita ifyo acitile. Mose alibweleelemo pa lupili no kuyapapaatilako abantu kuli Yehova ukuti ababelele uluse.

Yehova alibelele uluse bonse abalefwaya ukulacita ifyo alebeba. Bushe wamona ifyo cacindamine ukuti abena Israele balecita ifyo Mose alebeba?

“Ilyo walaya icilayo kuli Lesa, wishimba ukucifisha; pantu tatemwa abawelewele. Ico walaya, fisha.”—Lukala Milandu 5:4