Abena Israele bafikile pa Lupili lwa Sinai ilyo papitile imyeshi ibili ukutula apo bayabukiile Bemba wa Kashika. Pa Lupili lwa Sinai epo Yehova apanganine na bena Israele icipangano ca kuti babe abantu bakwe abaibela. Alebacingilila kabili alebapeela fyonse ifyo balekabila, alebapeela mana, umwa kwikala umusuma kabili ifya kufwala tafyalesapuka. Nga muli bafyashi, afweni umwana wenu ukwishiba ico Yehova apeelele abena Israele Amafunde, icikuulwa ca mushilo, na bashimapepo. Komaileni pa fyo cacindamina ukufishapo ifyo twalaya, ukuba abaicefya, no kuba aba cishinka kuli Yehova.