Tinikeni pa kuti muye ku filimo

Tinikeni pa kuti mumone imitwe iilimo

 ISAMBILILO 9

Basuka Bakwata Umwana Umwaume!

Basuka Bakwata Umwana Umwaume!

Abrahamu na Sara bali mu cupo pa myaka iingi. Balifumine mu musumba baleika uwa Uri no kuya mu kwikala mu matenti. Lelo Sara taleilishanya pantu alicetekele Yehova.

Sara alefwaya sana ukukwata umwana ica kuti aebele Abrahamu ati: ‘Umubomfi wandi Hagari nga akwata umwana cikaba fye kwati nine nakwata umwana.’ Tapakokwele Hagari alikwete umwana umwaume. Ishina lyakwe ali ni Ishmaele.

Ilyo papitile imyaka iingi ninshi Abrahamu ali ne myaka 99 e lyo Sara ali ne myaka 89, abantu batatu balibatandalile. Abrahamu abebele ukuti batusheko mwi samba lya muti kabili balyeko ne fya kulya. Bushe walibeshiba abantu ababatandalile? Bali ni bamalaika! Baebele Abrahamu ati: ‘Umwaka uleisa pa nshita ino ine mukakwata umwana.’ Ilyo balelanshanya Sara ali mwi tenti alekutika ifyo balelanda. Sara alisekele e lyo alatontonkanya ati: ‘Bushe cine cine kuti nakwata umwana ne mukote?’

Umwaka wakonkelepo Sara alikwete umwana umwaume, nga filya fine malaika wa kwa Yehova alandile. Abrahamu ainike  umwana ukuti Isaki icipilibula ukuti “Ukusekelela.”

Ilyo Isaki ali ne myaka 5, Sara alimwene Ishmaele alecusha Isaki. Apo Sara alefwaya ukucingilila umwana wakwe, aile kuli Abrahamu no kumweba ukuti atamfye Hagari no mwana wakwe Ishmaele. Ilyo bamwebele fye Abrahamu talefwaya ukubatamfya, nomba Yehova amwebele ati: ‘Cita ifyo Sara akweba. Nkamusakamana Ishmaele. Lelo nkacita ifyo nakulaya ukupitila muli Isaki.’

“Citetekelo calengele ukuti Sara apokelele amaka ya kwimita, . . . apo alishibe ukuti wa cishinka uwalaile.”—AbaHebere 11:11