Tinikeni pa kuti muye ku filimo

Tinikeni pa kuti mumone imitwe iilimo

Inte sha kwa Yehova

Saleni ululimi Cibemba

 ISAMBILILO 100

Paulo na Timote

Paulo na Timote

Timote ali ni munyinefwe umwaice mu cilonganino ca mu Lustra. Bawishi bali baGriki e lyo banyina bali baYuda. Ba Yunike banyina ba kwa Timote na banakulu ba Loisi e bamusambilishe icine pali Yehova ninshi ali fye umwaice.

Ilyo Paulo aile ku Lustra mu kubila imbila nsuma pa muku walenga bubili, alimwene ukuti Timote alitemenwe sana aba bwananyina kabili alebafwa. Paulo aebele Timote ukuti amukonke ilyo aleya mu kubila imbila nsuma. Mu kupita kwa nshita Paulo alisambilishe Timote ukulabila bwino imbila nsuma no kulasambilisha bwino.

Umupashi wa mushilo waletungulula Paulo na Timote konse uko baleya. Bushiku bumo, mu nshita ya bushiku, Paulo amwene mu cimonwa umwaume alemweba ukuya ku Makedonia ku kubafwa. E ico Paulo, Timote, Sila na Luka baile ku Makedonia ku kubila imbila nsuma na ku kupanga ifilonganino.

Abaume abengi na banakashi aba mu musumba wa Makedonia uwa mu Tesalonika balisangwike Abena Kristu. Nomba abaYuda bamo tabatemenwe Paulo na banankwe. E ico balonganike abantu kabili bakulile aba bwananyina no kubatwala ku ntungulushi sha musumba, ninshi balebilikisha abati: ‘Aba bantu balwani ba buteko bwa bena Roma!’ Apo Paulo na Timote baletiina ukubepaya, babutukiile ku Berea mu nshita ya bushiku.

Abantu mu Berea balefwaisha ukumfwa imbila nsuma, kabili abaGriki na baYuda balisangwike Abena Kristu. Lelo ilyo abaYuda bamo abafumine ku Tesalonika batendeke ukucita ifimfulunganya, Paulo alifumineko aya ku Atena. Timote na Sila balishele mu Berea pa kuti balekoselesha aba bwananyina. Mu kupita kwa nshita, Paulo aebele Timote ukubwelela ku Tesalonika ku kukoselesha aba bwananyina ukushipikisha pantu balebacusha sana. Pa numa,  Paulo atumine Timote ku kutandalila ifilonganino na fimbi ifingi no kukoselesha aba bwananyina.

Paulo aebele Timote ati: ‘Bonse abafwaisha ukubombela Yehova bakabacusha.’ Timote balimucushishe kabili balimubikile na mu cifungo pa mulandu wa citetekelo cakwe. Aali ne nsansa pantu alilangile ukuti aali uwa cishinka kuli Yehova.

Paulo aebele abena Filipi ukuti: ‘Ndemutumina Timote. Akamusambilisha ifya kwenda mu cine, kabili akamusambilisha ne fya kubila imbila nsuma.’ Paulo alicetekele Timote ukutila kuti abomba bwino umulimo. Pa myaka iingi Paulo na Timote bali fibusa kabili balebombela pamo.

“Nshikwete umuntu umbi uwakwata umutima uwalingana no wakwe, uwingamusakamana icine cine. Pantu bonse abashala baleifwaila fye ifyabo abene, te fya kwa Kristu Yesu iyo.”—Abena Filipi 2:20, 21