Tinikeni pa kuti muye ku filimo

Tinikeni pa kuti mumone imitwe iilimo

Inte sha kwa Yehova

Saleni ululimi Cibemba

 ISAMBILILO 102

Ifyo Balangile Yohane

Ifyo Balangile Yohane

Ilyo umutumwa Yohane ali mu cifungo pa cishi ca Patmo, Yesu alimulangile ifimonwa 16 nelyo ifikope pa fyali no kucitika ku ntanshi. Ifi ifimonwa fyalelanga ifyo cikaba pa kuti ishina lya kwa Yehova likabe ilya mushilo, ifyo Ubufumu bukesa, e lyo ne fyo ukufwaya kwa kwa Lesa kukacitika pano isonde nga filya caba ku muulu.

Mu cimonwa cimo, Yohane amwene Yehova naikala pa cipuna ca Bufumu ku muulu, ninshi na bakalamba 24 abafwele ifya kufwala ifya buuta ne fisote fya bufumu ifya golde nabamushinguluka. Ku cipuna ca bufumu kwalefuma ulubuuto ulwalebeka ne fiunda ifyaleumfwika kwati kubulukuta kwa mfula. Abakalamba 24 balewa pa ntanshi ya kwa Yehova kabili balemupepa. Mu cimonwa cimbi, Yohane amwene ibumba ilikalamba ilya bantu abafumine mu fyalo fyonse, mu bantu bonse, ne mitundu yonse abalepepa Yehova. Yesu, Umwana wa Mpaanga, e walebatungulula no kubatwala ku menshi ya mweo. Lyena mu cimonwa cimbi, amwene Yesu atendeka ukuteka ku muulu, ninshi ali pamo na bakalamba 24. Mu cimonwa na cimbi, Yohane amwene Yesu alelwa ne cing’wena ne fibanda  fyaciko, ici cing’wena ni Satana. Yesu afitamfishe ku muulu no kufipoosa pano isonde.

Lyena Yohane amwene icimonwa icisuma ica Mwana wa Mpaanga naiminina pa Lupili lwa Sione ninshi ali na ba 144,000. Na kabili amwene malaika alepupuka mu muulu, aleeba abantu ukuti baletiina Lesa no kumupeela umucinshi.

Mu cimonwa cakonkelepo, amwene inkondo ya Armagedone. Muli iyi nkondo, Yesu na bashilika bakwe balicimfishe Satana ne calo cakwe icabipa. Mu cimonwa ca kulekelesha, Yohane amwene ifintu pano isonde fyawama nga filya fine fyaba ku muulu. Amwene Satana na bana bakwe baonaulwa. Bonse aba ku muulu na ba pano calo balecindika ishina lya kwa Yehova kabili balepepa fye Yehova eka.

“Ndebika no bulwani pali iwe no mwanakashi, na pa mwana obe no mwana wakwe. Ena akakufwanta ku mutwe nobe ukamusuma ku citende.”—Ukutendeka 3:15