Tinikeni pa kuti muye ku filimo

Tinikeni pa kuti mumone imitwe iilimo

Inte sha kwa Yehova

Saleni ululimi Cibemba

 ISAMBILILO 85

Yesu Aundapa Umuntu pe Sabata

Yesu Aundapa Umuntu pe Sabata

AbaFarise balipatile sana Yesu kabili balefwaya apa kumupeelela umulandu pa kuti bamwikate. Balelanda ati, Yesu talingile ukulaundapa abalwele pe Sabata. Bushiku bumo pe Sabata, Yesu asangile umwaume uwafyelwe impofu mu musebo alelombelesha. Aebele abasambi bakwe ati: ‘Moneni ifyo amaka ya kwa Lesa yalayafwa uyu mwaume.’ Yesu asakenye amate ne loba e lyo asuba umwaume pa menso. Yesu amwebele ati: ‘Kabiye kasambe ku menso mu cishiba ca Siloamu.’ Umwaume acitile ifyo bamwebele, pa numa alitendeke ukumona.

Abantu balipapile sana. Batile: ‘Bushe uyu e mwaume uwaleikala mu musebo alelombelesha, nelyo muntu fye umbi uwamupala?’ Umwaume atile: ‘Ni ne wine, nafyelwe impomfu!’ Abantu bamwipwishe ati: ‘Caciba shani pa kuti utampe ukumona?’ Ilyo abebele ifyo cali, bamutwele ku baFarise.

Umwaume aebele abaFarise ati: ‘Yesu acisakanya amaloba na mate e lyo ansuba pa menso kabili acinjeba ati njensambe ku menso. Naciyasamba e fyo nacitendeka ukumona.’ AbaFarise batile: ‘Nga ca kuti Yesu alondapa pe Sabata ninshi amaka abomfya te ya kwa Lesa.’ Lelo bambi batile: ‘Nga ca kuti amaka abomfya te ya kwa Lesa, te kuti aleundapa abalwele.’

AbaFarise baitile abafyashi ba mwaume uwali mpomfu  no kubepusha ati: ‘Caciba shani pa kuti umwana wenu atampe ukumona?’ Abafyashi bakwe bali no mwenso wa kwasuka pantu abaFarise baletila umuntu onse uwatetekela Yesu baali no kumutamfya mwi sunagoge. E ico batile: ‘Tatwishibe. Mwipusheni umwine.’ AbaFarise baipwishe umwaume amepusho na yambi mpaka abeba ati: ‘Ni mweba kale ifyo caciba. Cinshi mulenjipushisha na kabili?’ AbaFarise balifulilwe sana kabili bamutamfiishe pa nse.

Yesu alile mu kufwaya uyu mwaume, ilyo amusangile amwipwishe ati: ‘Bushe walitetekela Mesia?’ Umwaume ayaswike ati: ‘Kuti namutetekela nga ca kuti nalimwishibe.’ Yesu amwebele ati: ‘Nine Mesia.’ Yesu aali ne cikuuku kuli uyu mwaume! Tapelelele fye pa kumundapa lelo alimwafwile ukuba ne citetekelo.

“Mwaliluba, pantu tamwaishiba Amalembo nelyo amaka ya kwa Lesa.”—Mateo 22:29