Tinikeni pa kuti muye ku filimo

Tinikeni pa kuti mumone imitwe iilimo

Inte sha kwa Yehova

Saleni ululimi Cibemba

 ISAMBILILO 77

Umwanakashi pa Cishima

Umwanakashi pa Cishima

Ilyo Ica Kucilila capwile, Yesu na basambi bakwe bapitile mu Samaria pa kubwelelamo ku Galili. Ilyo bafikile mupepi no musumba wa Sukari, Yesu aile pa cishima ico baleita ati icishima ca kwa Yakobo. Ilyo aletuusha pa cishima, abasambi bakwe baile mu musumba mu kushita ifya kulya.

Umwanakashi aile mu kutapa amenshi pa cishima. Yesu amwebele ati: “Mpeelako amenshi ya kunwa.” Umwanakashi atile: ‘Cinshi ulelandila na ine? Ine ndi mwina Samaria. AbaYuda tabalanda na bena Samaria.’ Yesu amwebele ati: ‘Nga naunjishiba, kuti wanomba amenshi kabili kuti nakupeela amenshi ya mweo.’ Umwanakashi aipwishe Yesu ati: ‘Menshi nshi mulelandapo? Pantu tamukwete ne ca kutapilamo amenshi.’ Yesu atile: ‘Onse uwanwa amenshi ayo mpeela takomfwepo icilaka.’ Umwanakashi atile: “Mukwai, mpeeniko ayo menshi.”

Yesu aebele umwanakashi ati: ‘Kasende umulume obe wise nankwe kuno.’ Umwanakashi atile: ‘Nshakwata umulume.’ Yesu atile: ‘Ifyo walanda fya cine. Walyupwapo imiku 5 kabili umwaume uo wikala nankwe pali ino nshita te mulume obe.’ Umwanakashi atile: ‘Naishiba nomba ukuti ni mwe kasesema. Abantu bandi balanda ati kuti twapepela Lesa muli ulu lupili, nomba imwe mwe baYuda mulanda ati tulingile fye ukupepela Lesa mu Yerusalemu. Nalisumina ukuti Mesia nga aisa akatweba ifya kupepa.’ Lyena Yesu aebele umwanakashi ifyo ashaebelepo umuntu nangu umo, amwebele ati: ‘Nine Mesia.’

 Umwanakashi alibutukiile ku musumba kabili aileeba abena Samaria ati: ‘Ndemona kwati ninsanga Mesia. Alishiba fyonse ifyo nacita. Iseni mu mumone!’ Abantu baliile nankwe ku cishima kabili batendeke ukukutika ku fyo Yesu alebasambilisha.

Abena Samaria baebele Yesu ati ekaleko nabo mu musumba. Pa nshiku shibili, alebasambilisha kabili abantu abengi balimutetekele. Baebele umwanakashi umwina Samaria ati: ‘Pa numa ya kukutika ku fyo uyu mwaume acilasambilisha, twaishiba ukuti uyu e mupusushi wa calo.’

“‘Iseni!’ Na onse uuli ne cilaka ese; onse uulefwaya anwepo amenshi ya mweo aya bupe fye.” —Ukusokolola 22:17