Tinikeni pa kuti muye ku filimo

Tinikeni pa kuti mumone imitwe iilimo

Inte sha kwa Yehova

Saleni ululimi Cibemba

 ISAMBILILO 75

Satana Kaseebanya Aesha Yesu

Satana Kaseebanya Aesha Yesu

Ilyo Yesu abatishiwe, umupashi wa mushilo walengele aya mu matololo. Taliile nangu cimo pa nshiku 40 kanshi alyumfwile sana insala. Lyena Satana Kaseebanya aile kuli Yesu ku kumwesha, amwebele ati: ‘Nga ca kuti uli Mwana wa kwa Lesa, eba aya mabwe yabe umukate.’ Lelo Yesu amwaswike ifyaba mu Malembo ati: ‘Amalembo yatila te fya kulya fye ifingalenga umuntu aba no bumi. Afwile no kulaumfwila Yehova.’

Satana Kaseebanya na kabili aebele Yesu ati: ‘Nga ca kuti uli Mwana wa kwa Lesa, toloka ukufuma pa muulu we tempele. Amalembo yatila Lesa akatuma bamalaika abakukwanka.’ Lelo Yesu na kabili alandile ifyo Amalembo yalanda, atile: ‘Amalembo yatila taulingile ukwesha Yehova.’

Lyena, Satana alangile Yesu amabufumu yonse aya pano isonde ne fyuma ifya bamo, kabili atile: ‘Nalakupeela aya mabufumu yonse no bucindami bwa aya mabufumu nga wampepako fye umuku umo.’ Lelo Yesu amwaswike ati: ‘Fuma apa, we Satana! Amalembo yatila ufwile ukupepa fye Yehova eka.’

E fyo Satana Kaseebanya afuminepo no kuya aya, kabili bamalaika baile kuli Yesu bamupeela ne fya kulya. Ukutula lilya line, Yesu atendeke ukubila imbila nsuma ya Bufumu. E mulimo uo Lesa amutumine ukwisabomba pano isonde. Abantu balitemenwe ifyo Yesu alebasambilisha, kabili balemukonka konse uko aleya.

“Ilyo [Satana Kaseebanya] alanda ubufi, alanda ifya mu mutima wakwe, pantu wa bufi kabili e wishi wa bufi.”—Yohane 8:44