Tinikeni pa kuti muye ku filimo

Tinikeni pa kuti mumone imitwe iilimo

Inte sha kwa Yehova

Saleni ululimi Cibemba

 ISAMBILILO 72

Ilyo Yesu ali Umulumendo

Ilyo Yesu ali Umulumendo

Yosefe na Maria baleikala mu Nasarete pamo na Yesu na bana babo bambi abaume na banakashi. Yosefe alebomba umulimo wa bukabasa pa kuti alesunga ulupwa lwakwe, kabili alesambilisha abana bakwe pali Yehova e lyo na pa Mafunde yakwe. Yosefe no lupwa lwakwe baleya lyonse kwi sunagoge ku kupepa, kabili cila mwaka baleya ku Yerusalemu ku kusefya Ica Kucilila.

Ilyo Yesu ali ne myaka 12, ulupwa lwa kwa Yosefe lwalimine ubulendo ubutali ukuya ku Yerusalemu nga fintu balecita cila mwaka. Mu musumba mwali abantu abengi abaile ku kusefya Ica Kucilila. Ilyo Ica Kucilila capwile, Yosefe na Maria balitendeke ukubwelelamo uko bafumine, balemona kwati Yesu ali pamo na bantu baleendela pamo nabo. Lelo ilyo balemufwaya muli balupwa wabo, tabamusangile.

E ico balibwelelemo ku Yerusalemu, kabili pa nshiku shitatu, balefwaya umwana wabo. Basukile baya kwi tempele. Awe basangile Yesu naikala na bakasambilisha, alekutika kabili  alebepusha amepusho. Bakasambilisha balitemenwe ifyo Yesu alelanda ica kuti batendeke ukumwipusha amepusho. Na kabili balepapa amasuko aleyasuka. Balimwene ukuti Yesu alishibe Amafunde ya kwa Yehova.

Yosefe na Maria balisakamene sana. E ico Maria aebele Yesu ati: ‘We mwana natukufwaya sana! Waciba kwi?’ Yesu abebele ati: ‘Bushe tamwaishiba ukuti mfwile ukuba muno mu ng’anda ya kwa Tata?’

Yesu aile na bafyashi bakwe ku Nasarete. Yosefe alisambilishe Yesu ifya kubomba umulimo wa bukabasa. Bushe ulemona ukuti Yesu ali shani ilyo ali umulumendo? Ilyo Yesu alekula, alikwete sana amano kabili Lesa na bantu balimutemenwe.

“Ukucita ukufwaya kwenu, mwe Lesa wandi, e ko natemwa, na mafunde yenu yaba mu mutima wandi.” —Amalumbo 40:8