Tinikeni pa kuti muye ku filimo

Tinikeni pa kuti mumone imitwe iilimo

Amashiwi ya Kutendekelako mu Cipande 10

Amashiwi ya Kutendekelako mu Cipande 10

Yehova e Mfumu pali bonse. Ukutula na kale alikwata amaka, kabili akatwalilila ukuba na maka. Ku ca kumwenako, Yehova alipuswishe Yeremia ilyo bamupoosele mu cishima ukuti e mo afwile. Alipuswishe na Shadraki, Mishaele, na Abednego mwi lungu lya mulilo kabili alipuswishe Daniele ku kanwa ka nkalamo. Yehova alipuswishe Estere pa kuti apusushe uluko lonse. Kanshi takaleke ifyabipa fikatwalilile umuyayaya. Amasesemo ayalanda pa cimpashanya icikalamba na pa cimuti icikalamba nga nshi yalanga ukuti Ubufumu bwa kwa Yehova nomba line buli no kufumyapo ifyabipa fyonse kabili buli no kulateka isonde lyonse.

MULI ICI CIPANDE

Yehova Atuma Yeremia ku Kusoka Abantu

Ifyo umulumendo Yeremia alandile fyali kalifye abakalamba.

Yerusalemu Yaonaulwa

Abekashi ba mu Yuda balitwalilile ukupepa balesa wa bufi, e ico Yehova alikele ukubacingilila.

Abalumendo Bane Abaumfwilile Yehova

Abacaice abaYuda balefwaisha ukutwalilila ukuba aba cishinka kuli Yehova, na lintu bali mwi sano mu Babiloni.

Ubufumu Ubushakonaulwe

Daniele alondolola umo iciloto ca cimpashanya ico Nebukadnesari alotele calolele.

Tabakontamiine Icimpashanya

Shadraki, Meshaki na Abednego bakaana ukupepa icimpashanya ca golde ica mfumu ya Babiloni.

Ubufumu Ubwali Kwati Cimuti Icikalamba

Iciloto ico Nebukadnesari alotele casobela ifyali no kumucitikila.

Amashiwi Ayalembelwe pa Cibumba

Ni lilali amashiwi yalembelwe pa cibumba kabili yalolele mwi?

Daniele ali mu Cilindi ca Nkalamo

Mulepepa kuli Yehova cila bushiku, nga filya Daniele alecita!

Estere Apususha Abantu Bakwe

Nangu ca kuti afumine ku calo cimbi kabili abafyashi bakwe balifwile, aishileba namfumu.

Esra Alesambilisha Abantu Amafunde ya kwa Lesa

Ilyo abena Israele bakutike ifyo Esra alandile, balilaile Lesa ubulayo bwaibela.

Ifibumba fya Yerusalemu

Nehemia bamweba ukuti abalwani balefwaya ukubasansa. Mulandu nshi ashatiinine?