Tinikeni pa kuti muye ku filimo

Tinikeni pa kuti mumone imitwe iilimo

Ukubila Imbila Nsuma Mwi Sonde Lyonse

Ukubila Imbila Nsuma Mwi Sonde Lyonse

 ISONDE LYONSE

  • IFYALO 240

  • BAKASABANKANYA 8,220,105

  • AMAAWALA TWABOMBELE MU MULIMO WA KUSHIMIKILA 1,933,473,727

  • AMASAMBILILO YA BAIBOLO 9,708,968

MULI ICI CIPANDE

Africa

Ni nshila nshi isho ba Nte babililamo imbila nsuma?

Americas

Cinshi calengele umwanakashi umo ukulasambilila mu mpanga ukubomfya kandulo? Cinshi calenge ukuti imfumu iikali iya bena Ameridian ilelolela ba Nte? Kabili cinshi calengele ukuti uwalecusha ba Nte kale alile?

Asia na Middle East

Takwaba nangu cimo icingalesha bakasabankanya ukubila imbila nsuma, nangu kulemana nelyo ukubekata.

Europe

Umwaume umwina Roma, umufungwa, no mwanakashi uwalefwaya ukuipaya aumfwa bwino imbila nsuma.

Oceania

Utumatebulo twa kubikapo impapulo, utumastandi twamawilo, webu saiti ya jw.org, utu utumavidio tulelenga abantu ukusambilila icine!